ดาวน์โหลดที่นี่ รวมกฎหมายการศึกษา
ดาวน์โหลดที่นี่ รวมกฎหมายการศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่ รวมกฎหมายการศึกษา รวมประกาศกระทรวงศึกษาธิการออกตามความในกฎหมายการศึกษา 

ดาวน์โหลดที่นี่ รวมกฎหมายการศึกษา
ดาวน์โหลดที่นี่ รวมกฎหมายการศึกษา

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545

5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

8 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561

12 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

13 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

14 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554

15 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

16 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560

18 คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555

19 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

20 แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

21 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

22 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

23 ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา..

24 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่