ดาวน์โหลด รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายครู กรณีพิเศษ doc ไฟล์ word แก้ไขได้ เครดิตคุณครูสุธีรา ทรัพย์อาภรณ์
ดาวน์โหลด รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายครู กรณีพิเศษ doc ไฟล์ word แก้ไขได้ เครดิตคุณครูสุธีรา ทรัพย์อาภรณ์

ดาวน์โหลด รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายครู กรณีพิเศษ doc ไฟล์ word แก้ไขได้ เครดิตคุณครูสุธีรา ทรัพย์อาภรณ์

ดาวน์โหลด ไฟล์แก้ไขได้ เอกสารประกอบการย้ายครู 2565 รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงาน ก.ค.ศ. ว 18/2565) ได้กำหนดเกณฑ์การย้ายครูกรณีพิเศษ 2565 หลักเกณฑ์การย้ายครู กรณีที่ 2 การย้ายกรณีพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู ไว้ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู กรณีพิเศษ

๑. ผู้ขอย้ายต้องมีเหตุเจ็บป่วยร้ายแรง หรือถูกคุกคามต่อชีวิต หรือเพื่อดูแลบิดา มารดาคู่สมรส บุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพสภาพ หรือเพื่อติดตามคู่สมรส กรณีใดกรณีหนึ่ง ให้นำสาระสำคัญดั่งต่อไปนี้ใช้เป็นหลักในการประกอบการพิจารณา

๑.๑ กรณีผู้ขอย้ายเจ็บป่วยร้ายแรง ต้องเป็นผู้เจ็บป่วยร้ายแรงซึ่งต้องรักษาตัวต่อเนื่องเป็นเวลานานและแพทย์แผนปัจจุบันในท้องถิ่นไม่สามารถรักษาได้ หรือเป็นผู้ที่เจ็บป่วยร้ายแรงที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง

๑.๒ กรณีผู้ขอย้ายถูกคุกคามต่อชีวิต ต้องเป็นผู้ประสบปัญหาถูกศาคานปองร้ายต่อชีวิตโดยมีหลักฐานทางราชการยืนยัน และผู้บังคับบัญชาชั้นตันได้ตรวจสอบข้อเท็จริงก่อนให้คำรับรองแล้ว

๑.๓ กรณีย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพที่ต้องรักษาต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรองโดยผู้ขอย้ายต้องเป็นบุตรคนเดียวหรือเหลืออยู่เพียงคนเดียวของบิดา มารดา ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพหรือเป็นบุตรที่ทายาททุกคนให้การรับรองว่ามีหน้าที่หลักต้องรับผิดชอบดูแลบิดาหรือมารดาซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ หรือเป็นคู่สมรสตามกฎหมายของผู้เจ็บปัวยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ หรือเป็นบิดาหรือมารดาตามกฎหมายของบุตรที่เจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ

ทั้งนี้ กรณีเป็นบุตรที่ทายาททุกคนให้การรับรองว่ามีหน้าที่หลักต้องรับผิดชอบดูแลบิดาหรือมารดาซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๑.๔ กรณีการย้ายเพื่อติดตามคู่สมรส คู่สมรสต้องเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำส่วนราชการหรือพนักงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจดทะเบียนสมรสก่อนวันที่คู่สมรสได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งใหม่ และต้องย้ายไปอาศัย อยู่ในจังหวัดเดียวกัน

ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายตามข้อ ๑.๓ หรือช้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี ต้องไม่ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก หรือเงื่อนไขการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเณณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ หรือหน่วยงานอื่นกำหนด

กรณีผู้ขอย้ายตามข้อ ๑.๑ หรือข้อ ๑.๒ แล้วแต่กรณี ติดเงื่อนไขกับหน่วยงานอื่นต้องไต้รับความยินยอมจากหน่วยงานนั้นก่อนยื่นคำร้องขอย้าย

การดำเนินการของผู้ขอย้าย

๒.๑ เมื่อผู้ขอย้ายมีเหตุในกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ ๑ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายต้องระบุอำเภอในจังหวัดที่ประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งซึ่งจังหวัดนั้นมีสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างหรือสถานศึกษาที่คาดว่าจะว่าง

๒.๒ กรณีผู้ขอย้าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน

๒.๒.๑ ให้ขอย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดใดสังกัดหนึ่งได้เพียงสังกัดเดียว
๒.๒.๒ กรณีขอย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ระบุจังหวัดที่ประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งได้เพียงจังหวัดเดียว

การยื่นคำร้องขอย้าย

ผู้ขอย้ายกรณีพิเศษให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอด และเมื่อคำร้องขอย้ายได้รับการพิจารณาแล้วผลการพิจารณาเป็นประการใดให้ถือเป็นอันยุติ

การกลั่นกรองการย้าย

การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย สำหรับสำนักบริหารงา
ส่วนราชการอื่น ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามความเหมาะสม

การขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ขอย้าย ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง

๕.๑ คำร้องขอย้ายภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณี ให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว แล้วจึงพิจารณาสถานศึกษาที่จะให้ผู้ขอย้าย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง และเมื่อพิจารณาสถานศึกษาใดแล้วให้ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา โดยให้ดำเนินการตามระยะเวลาอันสมควรและนำความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการพิจารณาของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี

๕.๒ คำร้องขอย้ายระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาภายในจังหวัดเดียวกัน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทาง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว ก่อนส่งคำร้องขอย้ายพร้อมความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาของผู้ขอย้าย ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงพิจารณาสถานศึกษาที่จะให้ผู้นั้นย้ายไปดำรงตำแหน่ง และเมื่อพิจารณาสถานศึกษาใดแล้วให้ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา โดยให้ดำเนินการตามระยะเวลาอันสมควรและนำความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการพิจารณาของ กศจ.

๕.๓ คำร้องขอย้ายระหว่างจังหวัด หรือคำร้องขอย้ายระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทาง หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแล้วแต่กรณี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว ก่อนนำคำร้องขอย้ายพร้อมความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาของผู้ขอย้าย เสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายก่อนส่งคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี และเมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแล้วแต่กรณี ได้รับคำร้องขอย้ายพร้อมความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาของผู้ขอย้ายแล้วให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงพิจารณาสถานศึกษาที่จะให้ผู้นั้นย้ายไปดำรงตำแหน่งและเมื่อพิจารณาสถานศึกษาใดแล้วให้ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา โดยให้ดำเนินการตามระยะเวลาอันสมควรและนำความเห็นของคณะกรรมกรสถาศึกษามาประกอบการพิจารณาของ กศจ. ที่รับย้าย หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไป

การพิจารณาย้าย

๖.๑ ให้ อกศจ. หรือ คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ าย แล้วแต่กรณี พิจารณากลั่นกรองการย้ายตามข้อเท็จจริง พร้อมเหตุผล ก่อนเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณา

๖.๒ ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณาย้าย โดยให้นำความเห็นของ อกศจ. หรือคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการพิจารณาย้าย ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้ย้ายเสมอไป สำหรับความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเท่านั้น หากมีคสามเห็นต่างจากความเห็นของ อกศจ. หรือคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย แล้วแต่กรณี ให้ระบุเหตุผลให้ชัด

ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการอื่น ที่รับย้าย แล้วแต่กรณี ได้รับคำร้องขอย้ายและเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

ให้ดำเนินการโดยเร็วและเสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน

ตัวอย่างไฟล์รายงานขอย้าย

ดาวน์โหลด รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายครู กรณีพิเศษ doc ไฟล์ word แก้ไขได้ เครดิตคุณครูสุธีรา ทรัพย์อาภรณ์
ดาวน์โหลด รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายครู กรณีพิเศษ doc ไฟล์ word แก้ไขได้ เครดิตคุณครูสุธีรา ทรัพย์อาภรณ์
ดาวน์โหลด รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายครู กรณีพิเศษ doc ไฟล์ word แก้ไขได้ เครดิตคุณครูสุธีรา ทรัพย์อาภรณ์

แบบฟอร์มการย้ายกรณีพิเศษ 2565

ขอขอบคุณ ที่มา คุณครูสุธีรา ทรัพย์อาภรณ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่