ดาวน์โหลดคู่มือ ขั้นตอน และไฟล์คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ของครู (ครูอัตราจ้างก็ยกเว้นได้) ไฟล์ word แก้ไขได้
ดาวน์โหลดคู่มือ ขั้นตอน และไฟล์คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ของครู (ครูอัตราจ้างก็ยกเว้นได้) ไฟล์ word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดคู่มือ ขั้นตอน และไฟล์คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ของครู (ครูอัตราจ้างก็ยกเว้นได้) ไฟล์ word แก้ไขได้

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม การยกเว้นการตรวจเลือกทหารในยามปกติ การเกณฑ์ทหาร ตามมาตรา 14 (5) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ข้อที่ 6 การยกเว้นการตรวจเลือกทหารของครูประจำทำการสอน การยกเว้นให้กับครูซึ่งประจำทำการสอนหนังสือหรือวิชาการต่างๆ ครูที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมาตรวจเลือกทหาร(เกณฑ์ทหาร) ในยามปกติ ต้องมีคุณลักษณะดังนี้
    6.1) เป็นครูประจำทำการสอนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 คน
    6.2) ครูสอนระดับมัธยมศึกษาลงมามีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง
    6.3) ครูสอนระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

โดยครูซึ่งประจำทำการสอน จะต้องยื่นคำร้องต่อสถาบัน หรือสถานศึกษา โดยต้องนำหลักฐาน ยื่นคำร้องขอยกเว้น ดังนี้

หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอยกเว้นเข้ารับราชการทหาร

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ครูอัตราจ้าง ที่ประสงค์ขอยกเว้นเข้ารับราชการทหาร ให้แนบหลักฐานประกอบ จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย

 • คำร้องขอยกเว้นเข้ารับราชการทหาร
 • หนังสือรับรองฃ
 • บัญชีรายชื่อครูที่ขอยกเว้นทหารฯ
 • สำเนาใบสำคัญ (สด.๙)
 • สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕)
 • สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.๕๓)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
 • สำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
 • ตารางสอนประจำตัวครู (ต้องมีชั่วโมงสอน ๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู
 • หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ

ดาวน์โหลดคำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ ตามมาตรา 14 (5) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ไฟล์ word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดคู่มือ ขั้นตอน และไฟล์คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ของครู (ครูอัตราจ้างก็ยกเว้นได้) ไฟล์ word แก้ไขได้
ดาวน์โหลดคู่มือ ขั้นตอน และไฟล์คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ของครู (ครูอัตราจ้างก็ยกเว้นได้) ไฟล์ word แก้ไขได้
ดาวน์โหลดคู่มือ ขั้นตอน และไฟล์คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ของครู (ครูอัตราจ้างก็ยกเว้นได้) ไฟล์ word แก้ไขได้ 5

ดาวน์โหลดไฟล์คำร้อง word คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อครูขอยกเว้นทหารตามมาตรา 14(5) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2527 ไฟล์ Excel แก้ไขได้

ดาวน์โหลดคู่มือ ขั้นตอน และไฟล์คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ของครู (ครูอัตราจ้างก็ยกเว้นได้) ไฟล์ word แก้ไขได้ 6

ดาวน์โหลดไฟล์บัญชีรายชื่อครูขอยกเว้นทหาร Excel คลิกที่นี่

การหมดสิทธิยกเว้นครู

๑. ครู เมื่อย้ายสถานที่ทำการสอนหรือพ้นสถานภาพการเป็นครู(ลาออก)

๒. พระภิกษุ สามณร นักบวชศาสนาอื่น เมื่อพ้นจากสถานภาพเช่นนั้น

๓. เมื่อมีความประสงค์ที่จะไม่ขอใช้สิทธิการยกเว้น

๔. ให้แจ้งด้วยตนเองต่อนายอำเภอท้องที่ที่ตนอยู่หรือทำการประจำภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่พ้นฐานะ

ขั้นตอนการขอยกเว้นเข้ารับราชการทหาร

ครูประจำการหรือประจำวิชาที่ทำการสอนนักเรียน จะต้องทำการสอนนักเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน และมีเวลาสอนไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ระดับมัธยมศึกษาลงมา) หรือมีเวลาสอนไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา) ส่งเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อน ๖๐ วัน ก่อนวันทำการตรวจเลือกทหาร เดือน เมษายน ของทุกปี

ดาวน์โหลดคู่มือ ขั้นตอน และไฟล์คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ของครู (ครูอัตราจ้างก็ยกเว้นได้) ไฟล์ word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดข้อยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 2565

คู่มือการขอยกเว้นเข้ารับราชการทหารของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว พร้อมรับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
บทความถัดไปขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านการแข่งขัน ๓ กิจกรรม โดยสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครตั้งแต่วันที่๒๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่