ดาวน์โหลดรายงานผลการศึกษาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด-19 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดาวน์โหลดรายงานผลการศึกษาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด-19 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดาวน์โหลดรายงานผลการศึกษาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด-19 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำคัญมาก ก่อนการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้ ครูอาชีพดอทคอม ชวนคุณครูมาเรียนรู้ รายงานผลการศึกษาภาวะถดถอย ทางการเรียนรู้ ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด-19 : สภาพการณ์ บทเรียน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

1 บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
คำถามวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ประโยชน์ของการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
กรอบแนวคิดในการวิจัย

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มโนทัศน์เกี่ยวกับภาวะ ถดถอยทางการเรียนรู้
มโนทัศน์เกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะ ถดถอยทางการเรียนรู้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะ ถดถอยทางการเรียนรู้

3 วิธีดำเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาภาวะ ถดถอยทางการเรียนรู้และการวิเคราะห์สาเหตุภาวะ ถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
          1) การศึกษาเชิงคุณภาพ
          2) การศึกษาเชิงปริมาณ
ระยะที่ 2 การเสนอแนวทางการลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการณ์และสาเหตุภาวะ ถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19: การศึกษาเชิงคุณภาพ
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพการณ์และสาเหตุภาวะ ถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19: การศึกษาเชิงปริมาณ
ตอนที่ 3 แนวทางการลดภาวะ ถดถอยทางการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะการวิจัย

ดาวน์โหลดรายงานผลการศึกษาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด-19 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา :: Office of the Education Council (onec.go.th)

บทความก่อนหน้านี้ปลัด ศธ.ห่วงโรงเรียนขนาดใหญ่ !!! กำชับ นร.กินข้าวห้ามคุยกัน
บทความถัดไปรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google site อบรมวันที่ 25 มิถุนายน 2565 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2565)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่