แจกไฟล์ ผลงานทางวิชาการที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดยดร.ประวัติ สุทธิประภา ผอ.โรงเรียนหอวัง
แจกไฟล์ ผลงานทางวิชาการที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดยดร.ประวัติ สุทธิประภา ผอ.โรงเรียนหอวัง

แจกไฟล์ ผลงานทางวิชาการที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดยดร.ประวัติ สุทธิประภา ผอ.โรงเรียนหอวัง

แจกไฟล์ ผลงานทางวิชาการที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดยดร.ประวัติ สุทธิประภา ผอ.โรงเรียนหอวัง
แจกไฟล์ ผลงานทางวิชาการที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดยดร.ประวัติ สุทธิประภา ผอ.โรงเรียนหอวัง

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยา

คู่มือประกอบการวิจัย เล่มที่ 1
คู่มือประกอบการวิจัย เล่มที่ 2
คู่มือประกอบการวิจัย เล่มที่ 3
คู่มือประกอบการวิจัย เล่มที่ 4
คู่มือประกอบการวิจัย เล่มที่ 5

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบถามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสารวิทยา

ดาวน์โหลดไฟล์

ผลงานทางวิชาการ ที่ขอเลื่อน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ (ไฟล์ pdf ฉบับเต็ม) สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ 3 ช่องทาง

1. http://www.horwang.ac.th เลือกไอคอน ผลงานทางวิชาการของ ดร.ประวัติ สุทธิประภา (ฝั่งขวามือ)

2. เข้าผ่านลิงก์โดยตรง bit.ly/prawat09

3. เข้าผ่าน QR Code

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญ ในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรและแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการ
๑. เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการเต่งตั้งให้ดำรงวิทยฐานะใดแล้ว จะต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ศ.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะ ทุกวิทยฐานะ ได้รับการประเมินผลการพัฒนางานตามช้อตกลงจากคณะกรมมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ เป็นประจำทุกรอบการประเมินโดยให้ถือว่าคณะกรรมการดังกล่าว เป็นคณะกรรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะเพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ด้วย
๓. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ผู้ที่ผ่านการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในรอบการประเมินใดให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้นทราบ และให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ผ่านการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะเพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเขี่ยวขาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในรอบการประเมินนั้น
๔. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ไม่ผ่านเกณฑ์ ในรอบการประเมินใดให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้นทราบ และให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะเพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในรอบการประเมินนั้น โตยให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามนัยมาตรา ๕๕ วรรคสอง ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา

ขอบคุณที่มา : FacebookPrawat Sutthiprapa

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่