ดาวน์โหลด รายงานผลการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้ พร้อมปก
ดาวน์โหลด รายงานผลการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้ พร้อมปก

ดาวน์โหลด รายงานผลการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้ พร้อมปก

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการประชุม ผู้ปกครอง ชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นกิจกรรมหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจัดประชุมขึ้นเพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้สนทนา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลและประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป

 1. ความสำคัญและความเป็นมา
  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และครูประจำวิชาร่วมกันดูแลช่วยเหลือตามบทบาทหน้าที่ มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมานั้น ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กิจกรรมการประชุม ผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นกิจกรรมหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจัดประชุมขึ้นเพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้สนทนา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลและประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป
 2. วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม ผู้ปกครองชั้นเรียน
  1. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบ ตลอดจนการดูแลนักเรียน สามารถนำไปอบรมสั่งสอนนักเรียนในปกครองได้
  2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาและรับทราบข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างๆ ทั้งการเรียนและความประพฤติ พร้อมทั้งหาแนวทางดูแลช่วยเหลือร่วมกัน
  3. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้ความร่วมมือในการป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักเรียน
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน และระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน
 3. วิธีดำเนินการ
  คณะกรรมการนักเรียนประจำห้องเรียนพร้อมครูที่ปรึกษา นำผู้ปกครองแต่ละห้องไปร่วมกันประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนตามห้องที่กำหนด
  1. ครูที่ปรึกษารับลงทะเบียนผู้ปกครองที่มาร่วมประชุม
  2. ครูที่ปรึกษากล่าวต้อนรับ และจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
  3. ผู้ปกครองแนะนำตนเองเพื่อทำความรู้จักกัน
  4. ครูที่ปรึกษารายงานข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน รายงานผลการเรียน และรายงานพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนต่อผู้ปกครอง
  5. ครูที่ปรึกษากล่าวคำชมเชย ยกย่องนักเรียนที่พฤติกรรมดี และผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเอาใจใส่ต่อนักเรียนในปกครอง
  6. ครูที่ปรึกษาดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในชั้นเรียน
 4. ครูที่ปรึกษาเชิญให้ผู้ปกครองแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีและข้อบกพร่องที่ต้องการให้โรงเรียนช่วยเหลือของนักเรียนในปกครอง และให้ผู้ปกครองสอบถามข้อสงสัยและความประพฤติของนักเรียนเป็นรายคน
  1. ครูที่ปรึกษาให้ผู้ปกครองตอบแบบประเมินการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
  2. ครูที่ปรึกษากล่าวขอบคุณผู้ปกครองที่มาประชุม
 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผู้ปกครองได้เข้าใจหลักการบริหารโรงเรียน และจุดมุ่งหมายของโรงเรียนที่จะอบรมนักเรียนและพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ การดูแลด้านการเรียนและความประพฤติของนักเรียนในปกครอง เมื่ออยู่ที่โรงเรียน ทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
  2. ผู้ปกครองนักเรียนมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงผลการเรียนและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนในปกครองให้ดีขั้น
  3. ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้ประสานสัมพันธ์และร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด
  4. นักเรียนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีคุณภาพและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด รายงานผลการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้ พร้อมปก 4
ดาวน์โหลด รายงานผลการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้ พร้อมปก 5
ดาวน์โหลด รายงานผลการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้ พร้อมปก
ดาวน์โหลด รายงานผลการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้ พร้อมปก 6

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่