ดาวน์โหลดไฟล์ ปกสมุดบันทึกคะแนนเก็บ แก้ไขได้ ไฟล์ ppt. เครดิตเพจ สื่อแบ่งปันครูกระแต คลังสื่อการสอน CAI
ดาวน์โหลดไฟล์ ปกสมุดบันทึกคะแนนเก็บ แก้ไขได้ ไฟล์ ppt. เครดิตเพจ สื่อแบ่งปันครูกระแต คลังสื่อการสอน CAI

ดาวน์โหลดไฟล์ ปกสมุดบันทึกคะแนนเก็บ แก้ไขได้ ไฟล์ ppt. เครดิตเพจ สื่อแบ่งปันครูกระแต คลังสื่อการสอน CAI

แจกฟรี ไฟล์ปกหน้า + ปกหลัง สมุดบันทึก คะแนนเก็บ ปีการศึกษา 2566 ไฟล์ Powerpoint แก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง ดาวน์โหลดฟรี โดย เพจสื่อแบ่งปันครูกระแต คลังสื่อการสอน CAI สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

แนวทางการกำหนดอัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายปี/ปลายภาค

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศสตร์ , สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ ให้ใช้อัตราส่วนคะแนน ระหว่างเรียน : ปลายปี/ปลายภาค เท่ากับ 70 : 30
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา , การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ศิลปะ ให้ใช้อัตราส่วนคะแนน ระหว่างเรียน : ปลายปี/ปลายภาค เท่ากับ 80 : 20

การแบ่งคะแนน กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1. คะแนนระหว่างเรียน 70 หรือ 80 คะแนนโดยแบ่งออกเป็น 3 ครั้งแต่ละครั้งให้วิเคราะห์ถึงความสำคัญความเหมาะสมของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อนั้นๆ ของการเก็บคะแนน ดังนี้
– ครั้งที่.1 การเก็บคะแนนสภาพจริงระหว่างเรียนก่อนสอบกลางภาคกี่หน่วย หน่วยการเรียนรู้อะไรบ้างแต่ละหน่วยกี่คะแนนแบ่งเป็นอะไรบ้าง
– ครั้งที่.2 คะแนนสอบวัดความรู้กลางภาคเรียนกี่หน่วย หน่วยการเรียนรู้อะไรบ้างแต่ละหน่วยกี่คะแนนแบ่งเป็นอะไรบ้าง
– ครั้งที่.3 การเก็บคะแนนสภาพจริงระหว่างเรียนหลังสอบกลางภาคกี่หน่วย หน่วยการเรียนรู้อะไรบ้างแต่ละหน่วยกี่คะแนนแบ่งเป็นอะไรบ้าง
2. ครั้งที่.4 คะแนนปลายปี/ปลายภาค 30 หรือ 20 คะแนน มีกี่หน่วย หน่วยการเรียนรู้อะไรบ้างแต่ละหน่วยกี่คะแนนแบ่งเป็นอะไรบ้าง

การกำหนดหน่วยการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

จะประเมินทั้ง 3 ด้านคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วิธีการเก็บคะแนนแต่ละครั้ง

จะเก็บจากกิจกรรมใด โดยวิธีใด เป็นคะแนนเท่าไร เช่น การเก็บคะแนนจากการทำแบบฝึกหัด การทำผลงาน ชิ้นงาน การทำแฟ้มสะสมผลงาน การสังเกตพิจารณา การซักถามในชั้นเรียนหรือการทำ กิจกรรมกลุ่ม แต่ละวิธีเก็บคะแนนเท่าไร

เงื่อนไขในการเก็บคะแนน

เช่น กำหนดว่าก่อนสอบกลางภาคจะต้องผ่านการทำกิจกรรมใด หรือหลังสอบกลางภาคจะต้องผ่านกิจกรรมใด การทำกิจกรรมที่มอบหมายแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดจะต้องปฏิบัติอย่างไร ผ่อนผันหรืออนุโลมอย่างไร เป็นต้น

ตัวอย่างไฟล์ ปกสมุดบันทึกคะแนนเก็บ

ดาวน์โหลดไฟล์ ปกสมุดบันทึกคะแนนเก็บ แก้ไขได้ ไฟล์ ppt. เครดิตเพจ สื่อแบ่งปันครูกระแต คลังสื่อการสอน CAI
ดาวน์โหลดไฟล์ ปกสมุดบันทึกคะแนนเก็บ แก้ไขได้ ไฟล์ ppt. เครดิตเพจ สื่อแบ่งปันครูกระแต คลังสื่อการสอน CAI 3
ดาวน์โหลดไฟล์ ปกสมุดบันทึกคะแนนเก็บ แก้ไขได้ ไฟล์ ppt. เครดิตเพจ สื่อแบ่งปันครูกระแต คลังสื่อการสอน CAI
ดาวน์โหลดไฟล์ ปกสมุดบันทึกคะแนนเก็บ แก้ไขได้ ไฟล์ ppt. เครดิตเพจ สื่อแบ่งปันครูกระแต คลังสื่อการสอน CAI 4

ขอบคุณที่มา :: สื่อแบ่งปันครูกระแต คลังสื่อการสอน CAI ปกวิชาการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่