ดาวน์โหลดไฟล์ บันทึกข้อความขอรับการประเมิน และขั้นตอน กรณีใช้ ว21+PA
ดาวน์โหลดไฟล์ บันทึกข้อความขอรับการประเมิน และขั้นตอน กรณีใช้ ว21+PA

ดาวน์โหลดไฟล์ บันทึกข้อความขอรับการประเมิน และขั้นตอน กรณีใช้ ว21+PA

สำหรับคุณครูที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอประเมินวิทยฐานะโดยใช้หลักเกรฑ์ ว21+PA ได้นั้นสามารถขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว๙/๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และหมวด ๕ แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและ เลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิในการยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่มี ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงฯ ไม่ครบตามคุณสมบัติข้อที่ ๒ สามารถนำรายงานผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว๒๑/๒๕๖๐ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านเกณฑ์ มาใช้ร่วมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลงฯ ว๙/๒๕๖๔ ได้

ดาวน์โหลดไฟล์ บันทึกข้อความขอรับการประเมิน และขั้นตอน กรณีใช้ ว21+PA
ดาวน์โหลดไฟล์ บันทึกข้อความขอรับการประเมิน และขั้นตอน กรณีใช้ ว21+PA

ขั้นตอน กรณีใช้ ว21+PA คุณครูเตรียมเอกสารดังนี้

1. PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน จำนวน 3 ชุด

ดาวน์โหลด >> https://drive.google.com/drive/folders/1kn3OglgR93Z5Vymwg1dgGFpmYDc0Rq3J

2. PA2 แบบประเมินข้อตกลงของกรรมการ จำนวน 3 ชุด

ดาวน์โหลด >> PA2 แบบประเมินผลข้อตกลงในการพัฒนางาน – Google ไดรฟ์

3. PA3 แบบสรุปคะแนนของกรรมการ จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลด >> PA3 แบบสรุปคะแนนจาก PA2 – Google ไดรฟ์

4. วฐ.2 (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ปีการศึกษาใดก็ได้ที่ผ่านเกณฑ์) จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลด >> วฐ.2 สพฐ.docx – Google ไดรฟ์

5. แบบสรุปผลประเมิน จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลด >> แบบสรุปผลการประเมิน ว21 + PA (ช่วงเปลี่ยนผ่าน).docx – Google ไดรฟ์

6. บันทึกข้อความขอประเมิน ว21+PA จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลด >> บันทึกข้อความประเมิน ว21+PA.doc – Google ไดรฟ์

ดาวน์โหลดไฟล์ บันทึกข้อความขอรับการประเมิน และขั้นตอน กรณีใช้ ว21+PA 3

ขอบคุณที่มา : คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่