หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครบวงจร ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

ดาวน์โหลดฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครบวงจร ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

1150
0
ดาวน์โหลดฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครบวงจร ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง
ดาวน์โหลดฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครบวงจร ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

ดาวน์โหลดฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครบวงจร ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์ ตัวอย่างแบบบันทึกกิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครบวงจร ประกอบไปด้วยไฟล์ แบบบันทึก plc 2565 บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แต่ละครั้ง นวัตกรรมจากการเข้าร่วม PLC ตัวอย่าง plc ปัญหา การสอนออนไลน์ แบบบันทึก plc โรงเรียน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ได้ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพนั้น ครูซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมนักเรียนจึงจำเป็นต้องแสวงหา เรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาวิธีการเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยหนึ่งในวิธีการดังกล่าวคือการจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC ( Professional Learning Community) ซึ่งเป็นการร่วมกลุ่มระหว่างกลุ่มของครู และบุคลากรด้านการศึกษา โดยการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันเรียนรู้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของครู คุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนเป็นสำคัญ

ดังนั้นสมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการในการบันทึกการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูผู้สอนให้สามารถติดตามผลการดำเนินกิจกรรมร่วมกันได้จนจบกระบวนการเพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  ซึ่งในสมุดบันทึกกิจกรรมนี้ประกอบด้วย เอกสารระบุข้อมูลส่วนบุคคล ภาพรวมของการทำกิจกรรม PLC และ ใบกิจกรรมจำนวน 7 ชุด

บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community)

ดาวน์โหลดฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครบวงจร ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง
ดาวน์โหลดฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครบวงจร ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

ดาวน์โหลดฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครบวงจร ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง
ดาวน์โหลดฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครบวงจร ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

สมุดบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

ดาวน์โหลดฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครบวงจร ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง 6
ดาวน์โหลดฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครบวงจร ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง 7
ดาวน์โหลดฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครบวงจร ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง 8

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ที่มา: ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน เขียนบอกโทษในหัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” รับสมัครและส่งผลงาน 1-31 สิงหาคม 2565
บทความถัดไปแบบทดสอบ ความรู้วันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ ๗๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่