ดาวน์โหลด บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลด บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563 จัดทำโดย กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ

ดาวน์โหลด บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด บัญชี ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563

บัญชี ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และหน่วยรับงบประมาณ มีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำเป็นการรวบรวมข้อมูลราคา ภายในประเทศ จึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดหาในต่างประเทศ

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 หวังว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และหน่วยรับงบประมาณ โดยสามารถดาวน์โหลด (Download) เอกสาร ได้จากเว็บไซต์สำนักงบประมาณ www.bb.go.th หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 จะได้ปรับปรุงแก้ไขและแจ้งให้ทราบต่อไป

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์สำนักงบประมาณ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่