ดาวน์โหลด ไฟล์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับล่าสุด 29 ธ.ค.65
ดาวน์โหลด ไฟล์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับล่าสุด 29 ธ.ค.65

ดาวน์โหลด ไฟล์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566 ฉบับล่าสุด 29 ธ.ค.65

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์ บัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด 29 ธ.ค.65 โดยกองมาตรฐานงบประมาณ 1 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และหน่วยรับงบประมาณ มีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำเป็นการรวบรวม ข้อมูลราคาภายในประเทศ จึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดหาในต่างประเทศ

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 หวังว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และหน่วยรับงบประมาณ โดยสามารถดาวน์โหลด (Download) เอกสารได้จากเว็บไชต์สำนักงบประมาณ www.bb.go.th หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 จะได้ปรับปรุงแก้ไขและแจ้งให้ทราบต่อไป

บัญชี ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ และคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

2. ครุภัณฑ์การเกษตร

3. ครูภัณฑ์การแพทย์

4. ครุภัณฑ์การศึกษา

5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

6. ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว

7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

9. ครุภัณฑ์โรงงาน

10. ครุภัณฑ์สำนักงาน

11. ครุภัณฑ์สำรวจ

12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

2. ครุภัณฑ์การเกษตร

3. ครูภัณฑ์การแพทย์

4. ครุภัณฑ์การศึกษา

5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

9. ครุภัณฑ์โรงงาน

10. ครุภัณฑ์สำนักงาน

11. ครุภัณฑ์สำรวจ

12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด ไฟล์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับล่าสุด 29 ธ.ค.65
ดาวน์โหลด ไฟล์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566 ฉบับล่าสุด 29 ธ.ค.65 4
ดาวน์โหลด ไฟล์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับล่าสุด 29 ธ.ค.65
ดาวน์โหลด ไฟล์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566 ฉบับล่าสุด 29 ธ.ค.65 5
ดาวน์โหลด ไฟล์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับล่าสุด 29 ธ.ค.65
ดาวน์โหลด ไฟล์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566 ฉบับล่าสุด 29 ธ.ค.65 6

ขอบคุณที่มา :: BUDGET BUREAU (bb.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่