แจกไฟล์ บอร์ดประเมินครูผู้ช่วย แก้ไขได้ด้วย PowerPoint *.ppt ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ บอร์ดประเมินครูผู้ช่วย แก้ไขได้ด้วย PowerPoint *.ppt ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ บอร์ดประเมินครูผู้ช่วย แก้ไขได้ด้วย PowerPoint *.ppt ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ บอร์ดประเมินครูผู้ช่วย บอร์ดกลางขนาด 120*90 cm. บอร์ดข้างขนาด 60*60 cm. ดาวน์โหลดฟรี บอร์ดประเมินครูผู้ช่วย ppt แจกบอร์ด 3 พับ บอร์ดประเมินครูผู้ช่วย 3 พับ นำเสนอการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูอาชีพดอทคอมขอแนะนำ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ บอร์ด ประเมินครูผู้ช่วยฟรีในลิงก์ด้านล่างครับ ขอบคุณไฟล์ จาก Facebook Miingky Chama ประกอบการประเมิน ครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ ว19/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.7/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561) ดังนี้

1. ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน 3 คน ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีองค์ประกอบตามำดับดังนี้

1.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ

1.2 ผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษา กรรมการ

1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา กรรมการ

กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 ให้สถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ข้อที่1) ไปยังสำนักงานศึกษาธิการ
 2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้อที่ 1 แล้วแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณีโดยเร็ว
 3. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ดำเนินการดังนี้
  • 4.1 วางแผนและดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วยด้งรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
  • 4.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ และแนะน าการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
  • 4.3 มอบหมายให้คณะกรรมการ ข้อ 1.2 ทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง โดยให้ค าปรึกษา สอนงานช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
  • 4.4 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการประเมินทุก 6 เดือน โดยมุ่งเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนา รวม 4 ครั้ง ในเวลา 2 ปี ตามแบบประเมิน ที่ก.ค.ศ.กำหนด
   กรณีไม่สามารถประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารายงานผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ทราบโดยเร็ว
   4.5 ผู้ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต้องมีผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ครั้งที่ 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ครั้งที่ 3 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

ครั้งที่ 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

ตัวอย่างไฟล์บอร์ดประเมินครูผู้ช่วย ฟรี

แจกไฟล์ บอร์ดประเมินครูผู้ช่วย แก้ไขได้ด้วย PowerPoint *.ppt ดาวน์โหลดฟรี
ไฟล์ บอร์ด ประเมินครู ppt

ไฟล์สำรอง

การรายงานสรุปผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ รวม 4 ครั้ง

ในการประเมินครั้งที่ 4 ให้สถานศึกษารวบรวมสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. แบบสรุปผลการประเมิน รวม 4 ครั้ง 
 2. สำเนา ก.พ.7 ที่เป็นปัจจุบัน
 3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครูที่ไม่หมดอายุ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ขอบคุฯไฟล์ :: Facebook Miingky Chama

บทความก่อนหน้านี้แจกไฟล์ รวมเอกสารคู่มือ แบบฟอร์ม ระเบียบงานลูกเสือ
บทความถัดไปคุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์งานวันครู ปี 2566 หัวข้อ “พลังครูไทย: หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่