ดาวน์โหลดฟรี เอกสารนวัตกรรม...สร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ดาวน์โหลดฟรี เอกสารนวัตกรรม...สร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ดาวน์โหลดฟรี เอกสารนวัตกรรม…สร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

เอกสารจากการถอดบทเรียนนวัตกรรมของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “นวัตกรรม…สร้างสรรค์คณิตศาสตร์” เป็นผลงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์โดยได้คัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยการนำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งเอกสารเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่อง ให้กำลังใจแก่สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมได้ดีเด่น เป็นแบบอย่างได้ มีผลงานปรากฏเป็นรูปธรรม คือผลการทดสอบ NT และ O NET ของสถานศึกษากลุ่มนี้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศไม่น้อยกว่า ๓ ปี ติดต่อกัน โดยมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมแก่สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์

จำนวน 21 โรงเรียนได้แก่

 • โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑
 • โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
 • โรงเรียนวิเชียรชม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑
 • โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
 • โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ด
 • โรงเรียนอนุบาลด่านข้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
 • โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
 • โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 • โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
 • โรงเรียนสุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
 • โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ด
 • โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
 • โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
 • โรงเรียนวัดราชบพิธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
 • โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี เอกสารนวัตกรรม...สร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ขอบคุณที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (obec.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่