ดาวน์โหลดไฟล์ ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ดาวน์โหลดไฟล์ ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

การสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ

จากปัญหาการสร้งข้งสอบที่พบส่วนใหญ่คือ ไม่สามารถบอกได้ว่าข้อสอบในแบบทคสอบแต่ละฉบับนั้น

  • ครอบคลุมเนื้อหาที่จัดการเรียนรู้หรือไม่
  • ให้ความสำคัญของเนื้อหาแต่ละบทมากน้อยเตกต่างกันอย่างไร
  • วัดสมรรถภาพสมองขั้นต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด
  • จำนวนข้อสอบเหมาะสมกับเวลาและระดับผู้สอบหรือไม่

ตามหลักการสร้างข้อสอบที่ดีเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถทำได้โดยการจัดทำ ตารางวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดบทที่และหัวข้อหลักของเนื้อหาในแต่ละบทว่ามีอะไรบ้าง แต่ละบทใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้กี่คาบหรือกี่ชั่วโมง โดยกรอกรายละเอียดลงในตารางวิเคราะห์

2. พิจารณาว่าแต่ละหัวข้อหลักสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสมองหรือสมรรถภาพสมองได้ถึงระดับใด ให้ทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับพฤติกรรมทางสมอง จนครบทุกหัวข้อและ

3. นับรอยขีดในแนวคอลัมน์เพื่อหาผลรวมแต่ละระดับพฤติกรรมของแต่ละบทของเนื้อหา

4. รวมจำนวนรอยขีดในแนวแถวของแต่ละบทในไว้ช่องผลรวมจำนวนข้อและหาค่าร้อยละจากจำนวนข้อทั้งหมด

5.รวมจำนวนรอยขีดของทุกบทของเนื้อหาในแนวคอลัมนัในช่องผลรวมแล้วหาค่ร้อยละจากจำนวนข้อทั้งหมด

6. พิจารณาลำดับความสำคัญของเนื้อหาว่าบทใดมีความสำคัญเป็นลำคับที่ 1 และรองลงไปตามลำดับโดยคูจากค่าร้อยละของแต่ละบททุกบท

ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (Table of Analysis / Indicators Scoring Weight)

ดาวน์โหลดไฟล์ ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ดาวน์โหลดไฟล์ ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ 2

พฤติกรรมบ่งชี้ที่สังเกตได้ ด้านความรู้  ตามแนวคิดของ Bloom

ระดับความรู้

1. ความรู้ ความจำ บอก  บ่งชี้  บรรยาย  เลือก
2. ความเข้าใจ แปล เปลี่ยนรูป เปรียบเปรย ถอดความ ตีความหมาย บอก จัดเก็บ จัดเรียงใหม่ การประมาณ พยากรณ์ อ้างสรุป ขยาย จำแนก
3. การนำไปใช้ ลงสรุป กำหนด อธิบาย สร้าง แก้ปัญหา ผลิต แสดง ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ เปลี่ยนแปลง บอก อธิบาย
4. การวิเคราะห์ บ่งชี้ จำแนก ค้นหา แยกแยะ เลือก ค้นหา บอกความแตกต่าง บอกความคล้ายคลึง สกัด ลงสรุป
5. การประเมินค่า ตัดสิน ประเมิน โต้แย้ง ตัดสินใจ บ่งชี้ความสอดคล้อง บ่งชี้เหตุผล เปรียบเทียบ บ่งชี้เกณฑ์ พิจารณาเปรียบเทียบ ประเมิน
6. การสังเคราะห์ เขียน บอก สร้าง แก้ไข รวบรวม ประกอบ ขยาย ริเริ่ม ผลิต วางโครงการ เสนอ สร้าง ออกแบบ ปรับปรุง ผลิต สร้างขึ้น พัฒนา ผสมผสาน ขยาย อนุมาน จำแนกพวก ค้นหา จัด อ้างอิง ต่อเติม พิสูจน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่