ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง OITโรงเรียน O1-O43 ไฟล์เวิร์ด เกณฑ์ใหม่ การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง OITโรงเรียน O1-O43 ไฟล์เวิร์ด เกณฑ์ใหม่ การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง OITโรงเรียน O1-O43 ไฟล์เวิร์ด เกณฑ์ใหม่ การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ.ได้กำหนดการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา โดยได้จัดทำคู่มือ แนวทางการประเมิน พร้อมปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ITA โรงเรียน 2566 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ oit การตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูล ของสถานศึกษา OIT โรงเรียน word OIT โรงเรียน 2566 ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมินเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล และให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ครูอาชีพดอทคอม ได้นำตัวอย่างรายการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูล ของสถานศึกษามาเพื่อเป็นตัวอย่าง OIT 2566 ไฟล์ word ตัวอย่าง ITA 2566 โรงเรียน แบบประเมิน oit 2565 doc สำหรับสถานศึกษาทั้ง 41 รายการสามารถดาวน์โหลดได้ในลิงก์ด้านล่าง

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ oit

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง OITโรงเรียน O1-O43 ไฟล์เวิร์ด เกณฑ์ใหม่ การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง OITโรงเรียน O1-O43 ไฟล์เวิร์ด เกณฑ์ใหม่ การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ oit 2566 แบบประเมิน oit 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 • โครงสร้าง
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 • Q&A
 • Social Network
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

 • แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

 • คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

การให้บริการ*

 • คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
 • E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แนวปฏิบัติการจัดการ
 • เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy*

 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • การสร้างวัฒนธรรม
 • No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต*

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม*

 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หมายเหตุ : เป็นตัวอย่างสำหรับอำนวยความสะดวกเท่านั้นนะครับ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง OITโรงเรียน O1-O43 ไฟล์เวิร์ด เกณฑ์ใหม่ การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง OITโรงเรียน O1-O43 ไฟล์เวิร์ด เกณฑ์ใหม่ การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4

(รวบรวมโดยทีมงานครูอาชีพดอทคอม)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://ita2023.pracharath.ac.th/

ขอบคุณไฟล์เจ้าของผลงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่