ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงานรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงานรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงานรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2566

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีคุณภาพสำหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน และเพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและคุณค่าทางวิชาการเป็นแบบอย่างของการประยุกต์หรือต่อยอดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

รายละเอียดการแบ่งสัดส่วนผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (กรณีส่งผลงานวิจัยประเภททีม)

คำชี้แจง
๑. ผู้วิจัยหลักต้องมีสัดส่วนการทำวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๒. ต้องระบุสัดส่วนร้อยละและหัวข้อหรือหน้าที่ของการทำวิจัยที่สัมพันธ์กับปริมาณสัดส่วนการทำวิจัยของผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัยทุกคนอย่างชัดเจน
๓. ผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัยต้องลงนามทุกคน กรณีมีผู้ร่วมวิจัยรายใดไม่สามารถลงนามได้ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น เสียชีวิตไปแล้ว หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ต้องให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานของบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ลงนามแทน

รายละเอียดการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คำชี้แจง
๑. จัดทำเอกสารโดยจัดเรียบเรียงหน้าตามรูปแบบการจัดทำเล่มรายงานวิจัย และแปลงไฟล์เป็น PDF file
๒. นำเสนอรายละเอียดให้ครบทุกรายการ ตั้งแต่รายการที่ 1 – 20 (ไม่ต้องนำเสนอเป็นตารางหรือหัวข้อ) ทั้งนี้จำนวนหน้ารวมในไฟล์ (นับรวมตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง) ไม่เกินจำนวน ๖๐ หน้ากระดาษ A4

รายการคำอธิบาย
ปก– ระบุชื่อผลงานวิจัยเป็นภาษาไทย – ระบุชื่อ – สกุล และตำแหน่งผู้วิจัย – ระบุสถานที่ปฏิบัติงาน
บทคัดย่อ– ระบุชื่อผลงานวิจัยเป็นภาษาไทย – ระบุชื่อ-ชื่อสกุลผู้วิจัย – ระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้วิจัย – ระบุสถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ให้ชัดเจน – ระบุปีที่ทำวิจัยเสร็จ (เป็นงานวิจัยระหว่างปี ๒๕63 – ๒๕66 – เนื้อหาบทคัดย่อ ระบุข้อความเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย ประชากร/
กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ (ถ้ามี) การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิจัย
สารบัญระบุรายการและเลขหน้าของหัวข้อการนำเสนอผลงานวิจัยที่ปรากฏในเล่มรายงานวิจัย
หลักการความเป็นมา และความสำคัญของปัญหาระบุเหตุผลที่มาของปัญหาวิจัย ความจำเป็นและความสำคัญของเรื่องที่ทำการวิจัยให้มีรายละเอียดพอสังเขป
แนวคิด/ทฤษฎีระบุแนวคิด/ทฤษฎี ที่นำมากำหนดหรือสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัยระบุวัตถุประสงค์การวิจัย
สมมติฐานการวิจัยระบุสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
ตัวแปรและนิยามตัวแปรระบุตัวแปรและนิยามตัวแปรที่สำคัญ
ประชากรระบุจำนวน/รายละเอียดของประชากร
กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษาระบุกลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา และวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา
เครื่องมือวิจัยระบุขั้นตอนการสร้าง/การตรวจสอบเครื่องมือ และระบุประเภทของเครื่องมือวิจัย เช่น 
แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลระบุขั้นตอน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณต้องระบุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผลการวิจัยระบุหลักฐานและข้อมูล ตลอดจนการแปลความหมายของผลที่วิเคราะห์แล้ว/วิเคราะห์ความสำคัญของผลการวิจัย หรือเป็นการใช้ผลการวิจัย
การอภิปรายผลระบุการนำผลการวิจัยต่างๆที่ได้มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เปรียบเทียบกับผลการวิจัยในอดีต รวมทั้งเปรียบเทียบกับทฤษฎีต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะ ระบุข้อเสนอแนะที่เป็นผลสืบเนื่องจากข้อค้นพบของการวิจัย ผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย
การนำผลการวิจัยไปใช้ระบุการนำผลไปใช้ในทางปฏิบัติ (การพัฒนา/แก้ปัญหา) และการนำไปใช้ในทางวิชาการ
ระบุรายการที่อ้างอิงที่ปรากฏในเล่มรายงานวิจัย
ภาคผนวกระบุตัวอย่างเครื่องมือ/นวัตกรรม/หลักฐานในการดำเนินการ/รูปภาพ

รายการไฟล์

  • แบบแสดงความจำนงเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  • รายละเอียดการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  • ตัวอย่างไฟล์เล่มรายงานวิจัย
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงานรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2566

***หมายเหตุ รายการที่ 1-20 สามารถสลับได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงานรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2566

ขอบคุณข้อมูล :: คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ksp.or.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่