ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ดาวน์โหลด ตัวอย่าง รายงาน วิเคราะห์ผู้เรียน รายบุคคล ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

การวิเคราะห์ผู้เรียน  เพื่อศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีความสำคัญและจำเป็น  เพื่อนำข้อมูลไปช่วยเหลือ แก้ไข ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและมีความสุข  ช่วยให้ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้  พัฒนาตนเอง  คิดเอง  ปฏิบัติเอง  เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล จึงมีความสำคัญและจำเป็นมาก ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผู้เรียน คือ การนำข้อมูลไปช่วยเหลือ แก้ไข ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและมีความสุข ครูผู้สอนจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง คิดเอง ปฏิบัติเอง เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

สมศ. ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพครูในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพไว้ว่า ครูจะต้องทำกิจกรรม 7 กิจกรรม คือ

  1. การวิเคราะห์หลักสูตร
  2. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
  3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
  4. การใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งและสื่อการเรียนรู้ของตนเองและนักเรียน
  5. การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างรอบด้านเน้นองค์รวมและเน้นพัฒนาการ
  6. การใช้ผลการประเมินเพื่อแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
  7. การใช้การวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของตนเอง

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มา : ครูสายบัว พิมพ์มหา หรือที่เพจ ครูสายบัว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่