หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงานนวัตกรรมต้านทุจริตศึกษา Best Practice ปี 2565 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยนายดวงชัย มงคลกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกทา

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงานนวัตกรรมต้านทุจริตศึกษา Best Practice ปี 2565 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยนายดวงชัย มงคลกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกทา

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงานนวัตกรรมต้านทุจริตศึกษา Best Practice ปี 2565 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยนายดวงชัย มงคลกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกทา

181
0
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงานนวัตกรรมต้านทุจริตศึกษา Best Practice ปี 2565 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยนายดวงชัย มงคลกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกทา
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงานนวัตกรรมต้านทุจริตศึกษา Best Practice ปี 2565 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยนายดวงชัย มงคลกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกทา

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงานนวัตกรรมต้านทุจริตศึกษา Best Practice ปี 2565 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยนายดวงชัย มงคลกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกทา

รายงานผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล (4Q with Good Governance Model) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดยนายดวงชัย มงคลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงานนวัตกรรมต้านทุจริตศึกษา Best Practice ปี 2565 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยนายดวงชัย มงคลกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกทา

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล (4Q with Good Governance Model) เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ โรงเรียนสุจริต) ซึ่งเกิดจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับ ในระดับมาตรฐานสากล ” ซึ่งโรงเรียนเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดขอบการพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชน โดยการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ให้เกิดความเข้มแข็งมากที่สุด เพราะเป็นอนาคตสำคัญในการพัฒนาชาติ

โรงเรียนบ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ ให้ความสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม โรงเรียนจึงมุ่งสร้างวินัย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความชื่อสัตย์ สุจริต มีความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ อันจะทำให้นักเรียนดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นเยาวชนแกนนำในการป้องการทุจริตคอร์รัปชั่น

เอกสารฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกทาทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ศรี ที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบ้านหนองนกทา และขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการ ปลูกฝังคุณธรม จริยธรรม คุณลักษณะโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต ให้เกิดกับตัวนักเรียนและเยาวชนของชาติสืบไป

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงานนวัตกรรมต้านทุจริตศึกษา Best Practice ปี 2565 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยนายดวงชัย มงคลกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกทา
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงานนวัตกรรมต้านทุจริตศึกษา Best Practice ปี 2565 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยนายดวงชัย มงคลกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกทา 7
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงานนวัตกรรมต้านทุจริตศึกษา Best Practice ปี 2565 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยนายดวงชัย มงคลกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกทา 8
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงานนวัตกรรมต้านทุจริตศึกษา Best Practice ปี 2565 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยนายดวงชัย มงคลกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกทา 9
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงานนวัตกรรมต้านทุจริตศึกษา Best Practice ปี 2565 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยนายดวงชัย มงคลกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกทา 10

ขอบคุณที่มา : ผอ.ดวงชัย มงคลกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกทา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่