ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ไฟล์ word
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ไฟล์ word

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ไฟล์ word

การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ความว่าด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๖๙๒๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ไฟล์ word 2

ดาวน์โหลดไฟล์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่