ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้จัดทำเอกสาร แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพฐ. ใช้เป็นแนวทางการปฎิบัติงาน เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและต่อทางราชการ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ในลิงก์ด้านล่าง และซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการดําเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรร งบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จํานวน ๕ รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๖,๕๔๗,๓๓๐,๙๐๐ บาท ดังนี้

1. ค่าจัดการเรียนการสอน ๒๒,๐๓๐,๕๕๒,๗๐๐ บาท
2. ค่าหนังสือเรียน ๕,๑๗๒,๓๙๕,๙๐๐ บาท
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒,๕๑๑,๖๘๖,๙๐๐ บาท
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๒,๕๙๑,๐๑๓,๘๐๐ บาท
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๔,๒๔๑,๖๘๑,๖๐๐ บาท

โดยมีแนวทางการดําเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

1.ค่าจัดการเรียนการสอน

ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดําเนินการ ดังนี้

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว สําหรับนักเรียนทั่วไป
1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
จัดสรรให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีอัตราการจัดสรรจําแนกตามระดับ ดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา ๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๘๕๐ บาท/คน)
ระดับประถมศึกษา ๑,๙๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๙๕๐ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑,๗๕๐ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓,๘๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑,๙๐๐ บาท/คน)

1.1.2 เงินอุดหนุนรายหัว เพิ่มเติม
1.1.2.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้

1) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมาให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติอีก ๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๕๐ บาท/คน)

2) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมาให้เพิ่ม จากรายหัวที่ได้รับปกติอีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)

1.1.2.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุน
ให้โรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ โดยจัดให้เฉพาะนักเรียนม.ต้น เพิ่มให้อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)

2.ค่าหนังสือเรียน

2.1 งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉพาะ ป.๑ – ป.๖ เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้

มูลค่าหนังสือต่อชุด
ก่อนประถมศึกษา ๒๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖๕๖ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๖๕๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๖๕๓ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๗๐๗ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๘๔๖ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๘๕๙ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๐๘ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๙๒๑ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๙๙๖ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑,๓๘๔ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑,๓๒๖ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑,๑๖๔ บาท/คน/ปี
ชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน

3.1 งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึงอุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้แก่ สีเทียน สีน้ํา ดินน้ํามันไร้สารพิษ กรรไกรสําหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเตอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับนักเรียนพิการ ฯลฯ ในอัตราดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา ๒๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๐๐ บาท/คน)
ระดับประถมศึกษา ๓๙๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๙๕ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๒๐ บาท/คน/ปี(ภาคเรียนละ ๒๑๐ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน)
ระดับ ปวช.๑ – ๓ ๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน)

ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้

4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน

4.1 งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา ๓๐๐ บาท/คน/ปี
ระดับประถมศึกษา ๓๖๐ บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๕๐ บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๐๐ บาท/คน/ปี
ระดับ ปวช. ๑ – ๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๙๐๐ บาท/คน/ปี

5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5.1 งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน ๑ คน ดังนี้

ก่อนประถมศึกษา ๔๓๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๑๕ บาท/คน)
ประถมศึกษา ๔๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๔๐ บาท/คน)
มัธยมศึกษาตอนต้น ๘๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๔๐ บาท/คน)
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๙๕๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)
ปวช.๑-๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๙๕๐ บาท/คน/ปี(ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | – สพฐ (obec.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่