หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด เอกสาร เข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับประชาชน และฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลด เอกสาร เข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับประชาชน และฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลด เอกสาร เข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับประชาชน และฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

3554
0
ดาวน์โหลด เอกสาร เข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับประชาชน และฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลด เอกสาร เข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับประชาชน และฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลด เอกสาร เข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับประชาชน และฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนา กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ร่วมกับ คณะวิจัยและคณะทํางานวางแผนจัดทํากรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สําหรับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําเสนอแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะ ดังกล่าวในการพัฒนาผู้เรียน เอกสารเรื่องเข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ สําหรับประชาชนและเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างง่ายๆ สําหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะแก่ผู้สนใจทั่วไป ครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการนําไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอขอบคุณคณะวิจัยและคณะทํางาน ในโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการพัฒนา ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะและสมรรถนะอันพึงประสงค์

1. เข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับประชาชน เข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง่ายๆ ฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

เข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับประชาชน เข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง่ายๆ ฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับประชาชน เข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง่ายๆ ฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่