หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1981
0
ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทําแนวทางการดําเนินงานโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด

การจัดทําแนวทางการดําเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแนวคิดและหลักการ ในการดําเนินการ ดังนี้

๒. ยึดหลักการแนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นแนวทางหลัก และปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานจากการระดมความคิดเห็น ผลการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการวิจัยการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. สนองตอบต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทย มีการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก ไปพร้อมกัน สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีความใฝ่รู้และมีทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยมีการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และพัฒนากําลังคน ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดนโยบาย โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

๓. แนวทางการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นแนวทางการดําเนินงาน ที่สามารถใช้ร่วมกัน สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระสําคัญของแนวทางการดําเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 มิถุนายน 2564
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่