ดาวน์โหลด ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 โดยคุรุสภา

คุรุสภาขอเผยแพร่และชวนอ่าน “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ [e-Book] หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565”

“หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation : OSOI) นวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น โดยให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับปี 2565 มีผลงานจากสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับประเทศ จำนวน 69 ผลงาน เพื่อเป็นต้นแบบนวัตกรรมแก่สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพต่อไป สถานศึกษาผู้ได้รับรางวัลได้ดำเนินการถอดบทเรียนความสำเร็จของผลงานนวัตกรรม โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ได้รวบรวม เรียบเรียง และจัดทำข้อมูล เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) หนึ่งโรงเรียนหนี่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 โดยจัดกลุ่มผลงานนวัตกรรมตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้

• ด้านการจัดการเรียนรู้ 16 ผลงาน
• ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 3 ผลงาน
• ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 27 ผลงาน
• ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 21 ผลงาน
• ด้านการวัดและประเมินผล 1 ผลงาน

ดาวน์โหลด ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 โดยคุรุสภา
ดาวน์โหลด ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 โดยคุรุสภา 2

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลด ได้ที่ >> http://bit.ly/3wCype0

ข้อมูลบรรณานุกรม
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2566). หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ.


หอสมุดคุรุสภา:พื้นที่แห่งการเรียนรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา
เปิดให้บริการบริเวณ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สืบค้นสารสนเทศเพิ่มเติม >>> https://elibrary.ksp.or.th/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่