ดาวน์โหลด คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (มีนาคม 2561)
ดาวน์โหลด คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (มีนาคม 2561)

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (มีนาคม 2561)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเล่มนี้กองคลัง โดยกลุ่มงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ได้จัดทำวิธีและกระบวนการบริหารงานพัสดุแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่สนใจ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการต่อไป

กลุ่มงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
มีนาคม ๒๕๖๑

เนื้อหาคู่มือ

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  • กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงนให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. เพื่อลดโอกาสและความผิดพลาดที่เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๓. เพื่อให้การจัดหาพัสดุที่มีประโยชน์ใช้สอยจากแหล่งต้นทุนและแหล่งขายที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๔. เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ขอบเขต

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุครอบคลุมกระบวนการและขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้ง การควบคุม การตรวจสอบ การซ่อมบำรุง การเก็บรักษา เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดหาพัสดุ เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
ดาวน์โหลด คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่