ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้!! แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ

งานแผนงานไม่ควรพลาด มีไฟล์แก้ไข Word เพื่อนำไปปรับใช้อ้างอิงในเล่มแผนต่าง ๆ ของโรงเรียนตนเอง ดาวน์โหลด : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการภายใต้วงเงินจำนวน 326,762 ล้านบาท

วิสัยทัศน์
“พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 มีทักษะอาชีพ และมีทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”

พันธกิจ
1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัว ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1) ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2) ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่
3) ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย
4) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับช่วงวัย
6) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน
7) กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
8) องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
9) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุน การจัดการศึกษาที่หลากหลายในระดับพื้นที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์
1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
2) พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
3) เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4) ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5) ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
6) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

แผนงาน
1) สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
2) พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองการสร้างทักษะภาษา ทักษะดิจิทัล ทักษะอาชีพ และพหุปัญญา
3) เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับ
4) ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง (Active learning)
5) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผล การประเมินผลผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม
7) ปรับบทบาทและเพิ่มสมรรถนะครูให้เป็นครูยุคใหม่
8) จัดหาครูต่างประเทศที่มีความสามารถสูงให้แก่สถานศึกษา
9) พัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพให้ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทุกสายงาน
10) พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูให้เหมาะสม
11) จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังครู และส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
12) ส่งเสริมการสร้างทักษะวิชาชีพ และการดำรงชีวิต
13) พัฒนาสถานศึกษาปฐมวัยและเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม
14) สนับสนุนและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่ผู้เรียน
15) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส
16) พัฒนาระบบเทียบโอนหน่วยกิตผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม
17) ส่งเสริมระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้
18) จัดหาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล
19) จัดทำระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาในระดับประเทศ
20) พัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
21) ผลิตบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
22) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
23) สนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษตามพหุปัญญา
24) ส่งเสริมการวิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียน
25) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
26) นำการศึกษามาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
27) ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
28) ขยายผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัดในรูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
29) ปรับปรุงโครงสร้างให้มีเอกภาพ และออกแบบระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
30) บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความเหมาะสม

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้!! แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 2

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : ศธ.360 องศา

บทความก่อนหน้านี้ข้อปฏิบัติในการเข้าการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
บทความถัดไปศธ.-มท.-สธ. มั่นใจเปิดเรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่