ดาวน์โหลดเอกสาร PISA มุ่งยกระดับสมรรถนะของผู้เรียน สู่การแข่งขันบนเวทีโลก จัดทำโดย สทศ.สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสาร PISA มุ่งยกระดับสมรรถนะของผู้เรียน สู่การแข่งขันบนเวทีโลก จัดทำโดย สทศ.สพฐ.

ดาวน์โหลดเอกสาร PISA มุ่งยกระดับสมรรถนะของผู้เรียน สู่การแข่งขันบนเวทีโลก จัดทำโดย สทศ.สพฐ.

สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล(Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกและประเทศร่วมโปรแกรม โดยประเมินความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยทำการประเมิน 3 ปีต่อครั้ง และ ปีพ.ศ. 2564 จะครบรอบการประเมินอีกครั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์) ซึ่งให้ความสำคัญกับการประเมินทั้งในระดับห้องเรียน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติได้มีนโยบายที่จะยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ให้สูงขึ้น ด้วยการให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาผลการประเมินนักเรียนมาตรฐานสากล ประจำประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงบัญชาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จัดตั้งศูนย์PISA สพฐ. ให้เป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารของสำนักทดสอบทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์PISA สพฐ. จึงได้ดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ 3 มีงานทำ – มีอาชีพ และยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี ข้อ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับสมรรถนะผู้เรียนสู่การแข่งขันในเวทีโลก

รายงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล : เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน PISA ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์PISA สพฐ. สำนักทดสอบทางการศึกษา เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร PISA มุ่งยกระดับสมรรถนะของผู้เรียน สู่การแข่งขันบนเวทีโลก จัดทำโดย สทศ.สพฐ. 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่