ดาวน์โหลดหนังสือ
ดาวน์โหลดหนังสือ "สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด" โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดาวน์โหลดหนังสือ สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยแพร่เอกสาร “สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด” ให้สามารถดาวน์โหลดไำด้ฟรี เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแก่หน่วยงานในสังกัด รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการในการดำเนินงานสนับสนุนการบูรณาการการจัดการศึกษากับด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา ที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนไทยให้มี ความพร้อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย โดยในแผน แม่บทด้านการเรียนรู้ แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มุ่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างรอบด้าน อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติดนตรี กีฬา และการเคลื่อนไหวของร่างกาย และแผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี ได้เน้น การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการ มีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม

ดาวน์โหลดหนังสือ "สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด" โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดาวน์โหลดหนังสือ “สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด” โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รูปแบบ E-Book

https://online.fliphtml5.com/wbpvz/shlw/

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

https://drive.google.com/file/d/1wM6GlyLT5hQ3mNWCWk-z8qfyVOr5X_81/view

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สกศ. http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1747

บทความก่อนหน้านี้กรมศิลปากร เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 11 ก.พ.-5 มี.ค.2563
บทความถัดไปแนะนำ5 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอฟรี สำหรับครู
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่