ด่วนที่สุด!! สพฐ. แจ้งจัดสรรเงินเยียวยา 2000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด!! สพฐ. แจ้งจัดสรรเงินเยียวยา 2000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด!! สพฐ. แจ้งจัดสรรเงินเยียวยา 2000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๓๐๐๖/ว๒๖๖๙ เรื่อง จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้

ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ตามที่ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนุมัติให้ดําเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19

โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียน ในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน และตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และแนวทางการเบิกจ่ายตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ กํากับ ติดตาม ให้โรงเรียนดําเนินการบริหาร งบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และแนวทางการเบิกจ่ายตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

ด่วนที่สุด!! สพฐ. แจ้งจัดสรรเงินเยียวยา 2000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด!! สพฐ. แจ้งจัดสรรเงินเยียวยา 2000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด!! สพฐ. แจ้งจัดสรรเงินเยียวยา 2000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด!! สพฐ. แจ้งจัดสรรเงินเยียวยา 2000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

1. หนังสือแจ้ง

2. บัญชีจัดสรร ราย สพท.

3. บัญชีจัดสรร หน่วยเบิก

4. บัญชีจัดสรร รายโรงเรียน

5. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรร

ขอบคุณที่มา :  สนผ.สพฐ. สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่