แจกไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน แบบ 5 บท เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยนางจริญา อินทร์ถาวร โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน แบบ 5 บท เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยนางจริญา อินทร์ถาวร โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน แบบ 5 บท เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยนางจริญา อินทร์ถาวร โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ดาวน์โหลดฟรี

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอ ไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน แบบ 5 บท เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียน วิจัย คุณลักษณะ ที่ อัน พึง ประสงค์ โดย ครูจริญา อินทร์ถาวร สามารถดาวน์โหลดในลิงก์ด้านล่าง

ชื่องานวิจัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย นางจริญา อินทร์ถาวร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อคัดเลือกและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นำมาจัดอันดับข้อที่นักเรียนปฏิบัติได้ดี 11 อันดับ คือ 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.ซื่อสัตย์สุจริต 3.มีวินัย 4.ใฝ่เรียนรู้ 5.อยู่อย่างพอเพียง 6.มุ่งมั่นในการทำงาน 7.รักความเป็นไทย 8.มีจิตสาธารณะ 9.สะอาดเป็นนิสัย 10.รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11.พร้อมออกกำลังกาย
พบว่า ข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติได้ดี คิดเป็นร้อยละ 2.14 ในระดับดีมาก

แจกไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน แบบ 5 บท เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยนางจริญา อินทร์ถาวร โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน แบบ 5 บท เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยนางจริญา อินทร์ถาวร โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ดาวน์โหลดฟรี 5
แจกไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน แบบ 5 บท เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยนางจริญา อินทร์ถาวร โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน แบบ 5 บท เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยนางจริญา อินทร์ถาวร โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ดาวน์โหลดฟรี 6
แจกไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน แบบ 5 บท เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยนางจริญา อินทร์ถาวร โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน แบบ 5 บท เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยนางจริญา อินทร์ถาวร โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ดาวน์โหลดฟรี 7

ความสำคัญและที่มา

          คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังและหล่อหลอมในตัวของเด็กตั้งแต่เล็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่  โดยเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าไปจนถึงเข้านอน  การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตั้งแต่เด็กจากครอบครัวจนถึงสถาบันการศึกษา  มีความสำคัญต่อเด็กมากเพราะเด็กเมื่อได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  เลือกปฏิบัติได้ถูกต้อง  ก็จะนำพาชีวิตในวัยเติบใหญ่ให้เป็นคนดีต่อไป  ทำให้สังคมมีความสุข

          ดังนั้นจึงเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงได้จัดทำการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

จุดมุ่งหมาย

  1. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเด็กและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง

ตัวแปรที่ศึกษา

          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  24  คน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อคัดเลือกและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยมีข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นำมาจัดอันดับข้อที่นักเรียนปฏิบัติได้ดี  11  อันดับ  คือ  1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2.ซื่อสัตย์สุจริต     3.มีวินัย        4.ใฝ่เรียนรู้     5.อยู่อย่างพอเพียง    6.มุ่งมั่นในการทำงาน   7.รักความเป็นไทย  8.มีจิตสาธารณะ  9.สะอาดเป็นนิสัย   10.รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    11.พร้อมออกกำลังกาย

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นักเรียนได้มีส่วนเลือกในการจัดอันดับค่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  2. มีเจตคติที่ดีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  3. นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ขอบเขตการวิจัย

          ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้ตัวเลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค์   11      ตัวเลือก   เพื่อจัดอันดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ที่นักเรียนปฏิบัติได้ดีที่สุดจนถึงน้อยที่สุด  มีขอบเขตดังนี้

  1. ประชากร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  24 คน
  2. ตัวเลือก  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  11  ตัวเลือกเพื่อจัดอันดับ
แจกไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน แบบ 5 บท เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยนางจริญา อินทร์ถาวร โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน แบบ 5 บท เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยนางจริญา อินทร์ถาวร โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ดาวน์โหลดฟรี 8

ลิงก์สำรอง

ขอบคุณที่มา : Jariya Inthaworn

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่