ดาวน์โหลดไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสาร โดยคุณครูวราวุฒิ  มุขกระโทก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ไฟล์เวิร์ด
ดาวน์โหลดไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสาร โดยคุณครูวราวุฒิ  มุขกระโทก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ไฟล์เวิร์ด

ดาวน์โหลดไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสาร โดยคุณครูวราวุฒิ  มุขกระโทก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ไฟล์เวิร์ด

เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์

ชื่อผู้วิจัย นายวราวุฒิ  มุขกระโทก ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน-หลังเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบออนไลน์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ   โดยให้คะแนน 0,1 คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารโดยใช้ค่าสถิติที (t-test) แล้วสรุปเป็นความเรียงและแบบประเมินความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสาร โดยใช้เกณฑ์มาตราประมาณค่า 5 ระดับ

ผลการวิจัยพบว่า

          1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 6.00 และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 9.41 ตามลำดับ โดยเฉลี่ยแล้วมีความก้าวหน้าเท่ากับ 3.41 ซึ่ง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

          2. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสาร โดยคุณครูวราวุฒิ  มุขกระโทก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ไฟล์เวิร์ด
ดาวน์โหลดไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสาร โดยคุณครูวราวุฒิ  มุขกระโทก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ไฟล์เวิร์ด
ดาวน์โหลดไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสาร โดยคุณครูวราวุฒิ  มุขกระโทก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ไฟล์เวิร์ด 3

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : คุณครูวราวุฒิ  มุขกระโทก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
บทความถัดไปเผยแพร่ตัวอย่างการเขียน รางวัลพระพฤหัสบดี ไฟล์เวิร์ด doc ได้รับรางวัล ประจำปี 2564 โดยครูสายบัว พิมพ์มหา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่