ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน คู่มือ RT ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน คู่มือ RT ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน คู่มือ RT ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารจัดการการทดสอบต่อไป

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) การสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ถือเป็นความสามารถพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของหลักสูตร และการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เรียน ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสำคัญกับความสามารถด้านการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับช่วงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษา (ป.1 -ป.3) โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2558 คือเด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ และในปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา) ได้มอบนโยบายสำคัญให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น”

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับชาติ จึงได้ จัดทำโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2566 ขึ้นเพื่อดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนตามความสมัครใจ และดำเนินการประเมินในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักเรียนทุกคน โรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1มีความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง ส่งให้ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลเพื่อนำไปพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  คู่มือ RT ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน คู่มือ RT ปีการศึกษา 2566 4
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน คู่มือ RT ปีการศึกษา 2566 5

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1) โครงสร้างแบบทดสอบ
2) กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน
3) แนวทางการประเมิน RT/ NT ปีการศึกษา 2566

แนวทางการประเมิน RT
https://drive.google.com/file/d/1oILkvFxBQaic5Q7KyAcmkHFh22VJtt73/view?usp=drive_link

กำหนดการRT/NT
https://drive.google.com/file/d/1FUYX5EXMkoYBknEEwi_4ulkdRtEip0oo/view?usp=drive_link

โครงสร้างข้อสอบRT
https://drive.google.com/file/d/1j6mv38kIDH76ZSK9ywvfYvrL3Fq9mapx/view?usp=drive_link

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน คู่มือ RT ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  คู่มือ RT ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน คู่มือ RT ปีการศึกษา 2566 6


ขอบคุณที่มา : สพฐ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่