ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คู่มือ ITA2022 สถานศึกษา)
ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คู่มือ ITA2022 สถานศึกษา)

ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คู่มือ ITA2022 สถานศึกษา)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพฐ.ได้กำหนดการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา โดยได้จัดทำคู่มือ แนวทางการประเมิน พร้อมปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดดังนี้

แนวทางการประเมิน ITA Online

สำหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ยังคงใช้กรอบแนวทางการประมินเช่นเดียวกับปิ้งบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้สถานศึกษาที่ข้ารับการประเมิน ได้ทราบผลการประเมินตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในสถานศึกษา (Internal Integrity andTranspa rency Assessment : IIT)

โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาตนเอง โตยสอบถาม
การรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวขี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวขี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
ตัวขี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวขี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสถานศึกษา (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสถานศึกษาได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานศึกษ โดยสอบถามการรับรู้
และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
ตัวขี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

ส่วนที่ 3 คารเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูล ของสถานศึกษา ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน
เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล และให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

แต่เนื่องจากด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตพื้นที่รุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด เพื่อป้องกัน ควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัปฏิบัติงน ณ ที่พักอาศัย เลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาต่าง ๆ ออกไป งตการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมใดๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่ม และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Socia l Distancing) อย่างเคร่งครัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จึงต้องมีการปรับแผนการดำเนินกิจกรรมให้สอดรับการสถานการณ์ เพื่อสนองตอบมาตรการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น โดยปรับรูปแบบจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) เปลี่ยนไป

-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมิ้น ITA ให้กับสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA Online
-การส่งเสริมและสนับสนุน ให้สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาเพื่อเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการต่างๆ ของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and TransparencyAssessment : OIT ให้สาธารณชนได้รับทราบ

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 งที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลต่อการกำหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนแนวทางการประเมิน ITA Online ในปีนี้โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกแบบระบบเพื่อให้สามารถรองรับการประเมินสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำผลที่ได้จากการประเมิน ITA Online มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (สพม.) ITA​ ONLINE​ 2022

ชมการถ่ายทอดสดชี้แจงการประเมิน https://fb.watch/dDUkHRIIoA/

ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คู่มือ ITA2022 สถานศึกษา)
ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คู่มือ ITA2022 สถานศึกษา)

ปฏิทินการประเมิน

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คู่มือ ITA2022 สถานศึกษา)
ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คู่มือ ITA2022 สถานศึกษา)
ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คู่มือ ITA2022 สถานศึกษา)

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่