ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักสูตรไปใช้และรายงานผลการนำไปใช้ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ และเพื่อให้การขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติสำหรับการขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนิน การขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปดำเนินการและขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

ดาวน์โหลดที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่