ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2567 คู่มืออาหารกลางวัน 2567 สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2567 คู่มืออาหารกลางวัน 2567 สพฐ.

ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2567 คู่มืออาหารกลางวัน 2567 สพฐ.

การให้บริการอาหารกลางวันเป็นนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ที่รัฐจัดสวัสดิการให้กับเด็กในวัยเรียนระดับชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามอัตราขนาดของโรงเรียนต่อคนต่อวันแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 36 บาท , 27 บาท , 24 บาท และ 22 บาท (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565) จำนวน 200 วัน ในหนึ่งปีการศึกษา ผ่านการโอนงบประมาณไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียน ทำให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้มากขึ้นผู้ปกครอง ครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการได้รับสวัสดิการจากรัฐตังกล่าว อย่างไรก็ตามการดำเนินงานจัดอาหารกลางวันในปัจจุบัน โรงเรียนมีภาพสะท้อนถึงปัญหาในการ ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ท่มกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ได้ประกาศใช้เพื่อให้การจัดหาพัสดุสำหรับ หน่วยงานของรัฐมีความถูกต้อง โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและภาครัฐเป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในปีการศึกษา 2567 เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ได้เปลี่ยนแปลงไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ตระหนักมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ความคาดหวังของรัฐบาลตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะ ที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญาและสังคม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน มีสุขภาวะที่แข็งแรง สมบูรณ์ สมวัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2567 ขอขอบคุณคณะทำงานคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้เสียสละและร่วมระดมความคิดเห็น ความรู้ ความสามารถร่วมกันจัดทำคู่มือการดำเนินงานเล่มนี้ขึ้น

ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2567 คู่มืออาหารกลางวัน 2567 สพฐ.

แนวทางการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

ขั้นตอนการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

1. โรงเรียนเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่อาหารกลางวัน โดยมี
การแจ้งจำนวนนักเรียน ดังนี้
1.1 เปิดภาคเรียนที่ 1 ให้แจ้งจำนวนนักเรียนครั้งแรกโดยใช้ยอดนักเรียนวันที่ 10 พฤศจิกายน ในปีที่ผ่านมา
1.2 เปิดภาคเรียนที่ 2 ให้แจ้งจำนวนนักเรียนครั้งแรกโดยใช้ยอดนักเรียนวันที่ 10 มิถุนายน ในปีปัจจุบัน

ทั้งนี้ หากมีนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลงให้ดำเนินการแจ้งเพิ่มเติมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดสรรงบประมาณ โดยภาคเรียนที่ 1 ให้ใช้ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน และภาคเรียนที่ 2
ให้ใช้ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมการนับจำนวนนักเรียนเพื่อขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้นับเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก (ก่อนอนุบาล) ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

4. โรงเรียนรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนำไปจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน

5. โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จพร้อมคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2566 คู่มืออาหารกลางวัน 2566

ขอบคุณที่มา :: Facebook พัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่