หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือปฏิบัติงานลูกเสือ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือปฏิบัติงานลูกเสือ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือปฏิบัติงานลูกเสือ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

958
0
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือปฏิบัติงานลูกเสือ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือปฏิบัติงานลูกเสือ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือปฏิบัติงานลูกเสือ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

บทความนี้ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์เอกสารคู่มือ ปฏิบัติงานลูกเสือ เป็นแนวทางในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้เผยแพร่เป็นไฟล์เอกสารที่น่าสนใจ ครูอาชีพดอทคอม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือปฏิบัติงานลูกเสือ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือ ปฏิบัติงาน ลูกเสือ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

คู่มือฉบับนี้ ใช้สําหรับการปฏิบัติงานลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือในสํานักงานลูกเสือเขต พื้นที่การศึกษา และกลุ่ม กองลูกเสือทุกประเภท เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ แนวทางและวิธีการตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่างๆ ส่งผลต่อการพัฒนากิจกรรม ลูกเสือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการสร้างเสริมให้ลูกเสือมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ สอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองการปกครอง

สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ตระหนักถึงความสําคัญของ กิจกรรมลูกเสือมาโดยตลอด มีการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างหลากหลายและต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามและ ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานและสถานศึกษา พบว่า ยังมีการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ผิดพลาดอยู่ เสมอ ทําให้เกิดข้อโต้เถียงหรือขัดแย้งกันอยู่เนืองๆ จึงได้จัดทําคู่มือฉบับนี้ขึ้น

ขอขอบคุณ ผู้อํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 (ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี) ที่กรุณาให้แนวคิดและแนวทาง รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานด้านลูกเสือ และ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกคน ขอบคุณคณะทํางานวางแผนและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทุกท่าน

หากคู่มือฉบับนี้มีคุณประโยชน์อยู่บ้าง ขอยกคุณความดีครั้งนี้แก่คณะวิทยากรลูกเสือทุกท่านที่ เสียสละและมุ่งมั่นในการพัฒนาลูกเสือด้วยดีเสมอมา

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอนเพลงคณิตศาสตร์ ไฟล์ mp3 มากกว่า 90 เพลง
บทความถัดไปรมช.กนกวรรณ เตรียมโครงการส่งเสริมการอ่าน ในห้องสมุดทั่วประเทศ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่