หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือคู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี , โท , เอก ตามหลักสูตรสนามหลวงแผนกธรรม (รวม ๔ วิชา) โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือคู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี , โท , เอก ตามหลักสูตรสนามหลวงแผนกธรรม (รวม ๔ วิชา) โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

565
0
ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือคู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี , โท , เอก ตามหลักสูตรสนามหลวงแผนกธรรม (รวม ๔ วิชา) โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือคู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี , โท , เอก ตามหลักสูตรสนามหลวงแผนกธรรม (รวม ๔ วิชา) โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือคู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี , โท , เอก ตามหลักสูตรสนามหลวงแผนกธรรม (รวม ๔ วิชา) โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มัดรวม หนังสือ “คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี , โท , เอก” ตามหลักสูตรสนามหลวงแผนกธรรม (รวม ๔ วิชา) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (จัดพิมพ์) ปึ ๒๕๖๑ จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ฝ้ายธรรมศึกษา คือ การศึกษาหลักวิชาการพระพุทธศาสนาที่คณะสงฆ์โดยกองธรรมสนามหลวง ไต้กำหนดหลักสุตรขึ้นสำหรับผู้เรียนที่เป็นมราวาสโดยเฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษาหลักธรรมที่สอดดล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยจัดให้มีการวัดผลประเมินองค์ความรู้ประจำปีด้วยข้อสอบกลางที่เรียกว่า สอบธรรมสนามหลวง เช่นเดียวกับการสอบนักธรรมของพระภิกษุสามเณร ซึ่งนอกจากจะมีความสำคัญในฐานที่เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียน คือ คฤหัสถ์ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทรค่าสนาอย่างเป็นระบบ เพื่อจะได้เลือกสรรนำไปปรับใช้ประยุกต์ประชฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไต้จริงในการดำรงชีวิตประจำวันแล้ว ยังนับเป็นการจัดการศึกษาที่มีส่วนส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนที่สอดคล้องกับแนวทางนโยยายพื้นฐานแห่งรัฐในการสนับสนุนให้นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้เชื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สนามหลวงแผนกธรรม โดยความเห็นซอบของมหาเถรสมาคมได้แบ่งหลักสูตรธรรมศึกษาออกเป็น ” ช่วงซั้น คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุตมศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไป โตยในแต่ละช่วงชั้นได้แบ่งการเรียนการสอนธรรมศึกษาออกเป็น ๓ ขั้น เหมือนเดิม คือ ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาดีแล้วก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้เย็นอย่างดี และ จะก่อให้เกิดประโยซน์สุขอันเกิดจากการศึกษาธรรมศึกษาได้อย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือคู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี , โท , เอก ตามหลักสูตรสนามหลวงแผนกธรรม (รวม ๔ วิชา) โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือคู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี , โท , เอก ตามหลักสูตรสนามหลวงแผนกธรรม (รวม ๔ วิชา) โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือคู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี , โท , เอก ตามหลักสูตรสนามหลวงแผนกธรรม (รวม ๔ วิชา) โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือ คู่มือธรรม ศึกษาชั้นตรี , โท , เอก ตามหลักสูตรสนามหลวงแผนกธรรม (รวม ๔ วิชา) โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ชั้นวางหนังสือเพจ รู้อะไรไม่สู้รู้ “อภิธรรม”

ดาวน์โหลดทั้งหมดคลิก >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=758413038423703&id=345779839687027

ขอบคุณที่มา รู้อะไรไม่สู้รู้ “อภิธรรม”

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่