ดาวน์โหลดคู่มือดำเนินการ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564
ดาวน์โหลดคู่มือดำเนินการ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564

ดาวน์โหลดคู่มือดำเนินการ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเป็นโครงการหลักในการขับเคลื่อนงาน การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์การพิจารณา ขั้นตอนการประเมินให้แก่สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินจากคณะกรมากาประเมินหากสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินตามแต่กำหนด สถานศึกษาจะได้รับการประกาศเป็น สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับเงินระดับทอง ระดับเพซร และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ ๑ ตามลำดับ “ และจะได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลเชิดชเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์คู่มือดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ คู่มือโครงการสถานศึกษาสีขาว 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

การพัฒนานักเรียน/นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พืงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีวินัย มีทักษะความสามารถในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด สารเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งเป็นรูปแบบของการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์แบบองค์รวมในสถานศึกษา โดยเริ่มจาก “กิจกรรมห้องเรียนสีขาว” ดำเนินการโดยนักเรียนแกนนำ/นักศึกษาแกนนำ ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน ฝ่ายสารวัตรนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม และพัฒนาสู่”โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข”

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการได้แก่ มาตรการด้านการป้องกัน มาตรการด้านการค้นหา มาตรการด้านการรักษา มาตรการด้านการเฝ้าระวัง มาตรการด้านการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ “๔ ต้อง ๒ ไม่” โดย ๔ ต้อง คือต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ ๒ ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูลไม่ไล่นักเรียน/นักศึกษาออก โดยบูรณาการความร่วมมือและประสานงานของผู้บริหาร ครู อาจารย์นักเรียนแกนนำ/นักศึกษาแกนนำ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืนกระทรวงศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขฉบับนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจะใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เสริมสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้นักเรียน/นักศึกษามีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิตและตระหนักรู้ที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงสืบไป

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดคู่มือดำเนินการ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564
ดาวน์โหลดคู่มือดำเนินการ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564

เป้าหมายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุุข

ดาวน์โหลดคู่มือดำเนินการ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564 3

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่