ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือครูผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมองEF สำหรับเด็กปฐมวัย
ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือครูผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมองEF สำหรับเด็กปฐมวัย

ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือครูผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมองEF สำหรับเด็กปฐมวัย

จากงานวิจัยที่ได้รับทุนวช.ปี 61 เนื้อหาน่าสนใจ น่าอ่านมากครับ เหมาะสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองและคุณครูได้นำไปใช้ในการฝึกเด็กๆ เพื่อพัฒนาสมอง

คู่มือครูและผู้ปกครอง การเสริมสร้างทักษะสมอง EF สําหรับเด็กปฐมวัยนี้ เป็นผลงานที่เรียบเรียง จากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะสมอง-อีเอฟสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วม ในโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (ด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ) ประจําปีงบประมาณ 2561 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รวมทั้งการประมวลองค์ความรู้เรื่องทักษะสมอง EF จากการได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในฐานะเครือข่าย Thailand EF Partnership

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่เล็งเห็นความสําคัญของ การเสริมสร้างทักษะสมอง EF สําหรับเด็กปฐมวัย และให้ทุนอุดหนุนการวิจัย รวมทั้งขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่สนับสนุนให้คณาจารย์ และโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ร่วมคิด ร่วมสร้างและร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย ในชุมชน ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน และรองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ที่ปรึกษางานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา จัตุชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข และคุณสุภาวดี หาญเมธี ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คําแนะนําที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในส่วนของการจัดกิจกรรมที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง อีกทั้งขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ โรงเรียนสาธิต ละอออุทิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาล มณียา และโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย รวมทั้งขอขอบคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย และเด็ก ปฐมวัย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนเครือข่ายทุกคน

ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือครูผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมองEF สำหรับเด็กปฐมวัย

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มา : เฟซบุ้ค NICFD Mahidol

บทความก่อนหน้านี้กรมบัญชีกลางประชาสัมพันธ ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
บทความถัดไปขอเชิญทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English in Action Conversation รองรับ 100 ฉบับต่อวัน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่