ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ DPA ฉบับเต็ม สำหรับผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา โดย ก.ค.ศ.
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ DPA ฉบับเต็ม สำหรับผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา โดย ก.ค.ศ.

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ DPA ฉบับเต็ม สำหรับผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา โดย ก.ค.ศ.

ด้วย ก.ค.ศ. ได้ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาสมรรถะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา โดยนำระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) หรือระบบ DPA วิทยฐานะ มาใช้ในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผล ข้อมูลการประเมินผล การปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณา

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ DPA ฉบับเต็ม สำหรับผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา โดย ก.ค.ศ.
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ DPA ฉบับเต็ม สำหรับผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา โดย ก.ค.ศ.

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ดังนั้นเพื่อให้มีระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ( Digital Performance Appraisal : DPA) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ DPA ฉบับเต็ม สำหรับผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา โดย ก.ค.ศ.

สำหรับคู่มือ DPA การใช้งานระบบ DPA ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการเบื้องตัน ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทำช้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปีงบประมาณ โดยให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบ DPA และนำข้อมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละรอบการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละรายเข้าสู่ระบบดังกล่าวเป็นประจำทุกรอบการประเมิน โดยให้ดำเนินการตามคู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งในการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ DPA นั้น ผู้พัฒนาได้จัดทำโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบ DPA เป็นหลัก ซึ่งในภาพรวมของระบบ DPA ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาประกอบไปด้วย ระบบงานย่อยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ ระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) ระบบงานย่อยการส่งคำขอประเมินวิทยฐานะ และระบบงานย่อยจัดการผู้ใช้งาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ระบบงานย่อยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ
  • การลงทะเบียนเข้าใช้งาน
  • การเข้าใช้งานระบบ (Login)
  • การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
  • การขอรหัสผ่านใหม่
 • ระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
  • การเข้าใช้งานระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
  • การเพิ่มรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • การกรอกผลคะแนนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
 • ระบบงานย่อยการส่งคำขอประเมินวิทยฐานะ
  • การเข้าใช้านระบบงานย่อยการส่งคำขอประเมินวิทยฐานะ
  • การสร้างคำขอประเมินวิทยฐานะ
   • การกรอกแบบฟอร์มส่งคำขอประเมินวิทยฐานะ กรณีปกติไม่ขอใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
   • การกรอกแบบฟอร์มส่งคำขอประเมินวิทยฐานะ กรณีขอขอใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะเลื่อนวิทยฐานะ
  • การยื่นคำขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ
 • ระบบงานย่อยรายงาน
  • การเข้าใช้งานระบบงานย่อยรายงาน
  • การตั้งค่ารายงาน
 • ระบบงานย่อยจัดการผู้ใช้งาน
  • การเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานภายใน
  • การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานภายใน
  • การกำหนดสิทธิการใช้งาน
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ DPA ฉบับเต็ม สำหรับผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา โดย ก.ค.ศ.

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่