ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมราชการ โดยเน้นเฉพาะการเดินทางไปราชการภายในประเทศ หรือการจัดฝึกอบรมการจัดงาน การจัดประชุมราชการภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยรวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ควรทราบพร้อมด้วยข้อสังเกตที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ใช้เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมาย ระเบียบที่ทางราชการกำหนด

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
ผู้สนใจทั่วไป สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และเบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ที่สำคัญจะเป็นการลดข้อทักท้วงจากหน่วยงานผู้ตรวจต่าง ๆ

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. 7

เนื้อหาในคู่มือ

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  • ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • การเดินทางไปราชการชั่วคราว
  • การเบิกค่าใช้จ่ายในกรณีไปช่วยราชการที่ สพฐ.
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปลงศพ
  • การเดินทางไปราชการประจำ
  • การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม
  • เอกสารประกอบการขอเบิก
  • ตัวอย่างการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ
  • ตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  • ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  • เอกสารประกอบการขอเบิก
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  • ค่าใช้จ่ายที่พึงเบิกจ่ายได้
  • เอกสารประกอบการขอเบิก
 • การจัดจ้างการฝึกอบรม/การจ้างจัดงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมในยุค COVID-19
 • ตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและการจัดงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
  • ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้
  • เอกสารประกอบการขอเบิก
  • ข้อสังเกตที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. 8
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. 9
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. 10
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. 11
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. 12

ที่มา : สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน :: E-GROUP V.1.0 (finance-obec.net)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่