ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ โดย สำนักงาน ก.พ.
ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ โดย สำนักงาน ก.พ.

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ โดย สำนักงาน ก.พ.

สํานักงาน ก.พ. จัดทํา e-Book เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐาน ในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเขียนหนังสือราชการ ซึ่งเป็นทักษะจําเป็นในการติดต่อสื่อสาร สําหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐทั่วไป

e-Book เล่มนี้ พัฒนาขึ้นมาจากเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตร “ทักษะ การเขียนหนังสือราชการ” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประวีณ ณ นคร กรรมการ ข้าราชการพลเรือนผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตเลขาธิการ ก.พ. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเขียน หนังสือราชการ กรุณารับเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและเขียนชุดการเรียนรู้ด้วย ตนเองดังกล่าวขึ้น ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หลักสูตร “ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ประกอบด้วย ๗ เรื่อง ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน ในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ศิลปะในการเขียน และแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ การทําบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา การจัดเตรียมวาระ การประชุม/การทําบันทึกเสนอที่ประชุมและการทํารายงานการประชุม การเขียนคํากล่าว ในพิธี และเสริมทักษะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ

การศึกษาเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ นั้นจะช่วยให้ผู้ศึกษา สามารถเขียนหนังสือติดต่อราชการ “ได้” แต่หากประสงค์จะเขียนให้ “เป็น” และ “ดี” มากยิ่งขึ้นไป ควรศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองอีก 5 เล่มที่เหลือด้วย สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สํานักงาน ก.พ.

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ โดย สำนักงาน ก.พ.
ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ โดย สำนักงาน ก.พ. 2

ดาวน์โหลดที่นี่

ลิงค์สำรอง Google Drive

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่