ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการสอนอ่านคำ ที่มีปัญหาในการอ่านออกเสียง ชั้น ป.1-3
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการสอนอ่านคำ ที่มีปัญหาในการอ่านออกเสียง ชั้น ป.1-3

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการสอนอ่านคำ ที่มีปัญหาในการอ่านออกเสียง ชั้น ป.1-3

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองสําหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการสอนอ่านคํา ที่มีปัญหาในการอ่านออกเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เป็นคู่มือที่หน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดทําขึ้นตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การอ่าน เขียนภาษาไทย สําหรับครู เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษา เนื้อหา และฝึกทักษะทางภาษาเรื่องการอ่านคําที่มีปัญหาในการอ่านออกเสียง

โดยคณะผู้จัดทํา ร่วมกันเรียบเรียงเนื้อหาและจัดรูปแบบกิจกรรม ผสานความเข้าใจลักษณะของภาษาไทย ตระหนักรับรู้ในความงามของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา กระบวนการคิดและการบูรณาการ เพื่อนําไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองและกระตุ้นความสนใจ สามารถพัฒนาทักษะทางภาษา เหมาะแก่วัย ระดับชั้น และสูงสุดเต็มตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานการคิดเชื่อมโยงในการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ปลูกฝังวัฒนธรรมทางภาษา ความเป็นไทย รวมทั้งการนําความรู้และ ความคิดไปใช้เป็นแนวทางในการติดต่อสื่อสารในการดําเนินชีวิตต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการสอนอ่านคำ ที่มีปัญหาในการอ่านออกเสียง ชั้น ป.1-3
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการสอนอ่านคำ ที่มีปัญหาในการอ่านออกเสียง ชั้น ป.1-3 4
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการสอนอ่านคำ ที่มีปัญหาในการอ่านออกเสียง ชั้น ป.1-3
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการสอนอ่านคำ ที่มีปัญหาในการอ่านออกเสียง ชั้น ป.1-3 5
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการสอนอ่านคำ ที่มีปัญหาในการอ่านออกเสียง ชั้น ป.1-3
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการสอนอ่านคำ ที่มีปัญหาในการอ่านออกเสียง ชั้น ป.1-3 6

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่