หน้าแรก ดาวน์โหลด คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผ่านระบบ GPAX OBEC โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผ่านระบบ GPAX OBEC โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผ่านระบบ GPAX OBEC โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

1493
0
คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผ่านระบบ GPAX OBEC โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผ่านระบบ GPAX OBEC โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผ่านระบบ GPAX OBEC โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ThaiUniversity Central Admission System: TCAS) เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นการปรับรูปแบบการรับนักเรียน เข้าศึกษาโดยไม่ให้มีการวิ่งรอกสอบ ลดค่าใช้จ่ายในการสมัคร และป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ําซ้อน โดยสํานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนิน การภายใต้หลักการสําคัญ 3 ประการ คือ นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค และนักเรียนไม่วิ่งรอกสอบ ระบบ TCAS เป็นระบบที่ใช้คะแนนในการคัดเลือกผู้สอบติดจากการสมัคร เข้ารับการคัดเลือก โดยมีการสอบวัดความรู้ในวิชาต่าง ๆ จากการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ คือ วิชา GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ และ O-NET รวมทั้งได้มีการนําผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักเรียนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่ในการ รวบรวมข้อมูลคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ของนักเรียนจากหน่วยงานทุกสังกัดที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า และจัดส่งให้ ทปอ. เพื่อใช้ในการดําเนินงานการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2564 นี้ ได้มีการพัฒนาระบบ การรายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับการรายงานข้อมูลได้ทันตามกําหนดระยะเวลา การรายงานข้อมูลได้รวดเร็ว มีความถูกต้องเป็นระบบที่ใช้งานง่าย ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดมีส่วนร่วม ในการกํากับติดตามและกลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศ ในภาพรวมได้

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดส่งข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับนี้ขึ้น

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผ่านระบบ GPAX OBEC โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
คู่มือการรายงาน ผลการเรียน เฉลี่ยสะสม ผ่านระบบ GPAX OBEC โดยสำนักทดสอบ ทางการศึกษา สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ผ่าน CHULA MOOC รอบที่ 2 โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความถัดไปการทดสอบและการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 โดยดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่