ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการผลิต นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการผลิต นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการผลิต นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เอกสารการผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี เป็น 1 ใน 4 กิจกรรมของโครงการหลักสร้างคนดีให้บ้านเมือง ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใช้เป็นแนวทางในการผลิตนวัตกรรมของผู้บริหารและครู เพื่อใช้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของผู้บริหาร และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของครู โดยมีการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเขตตรวจราชการ ระดับภาคและระดับประเทศ ซึ่งในเอกสารเล่มนี้ ผู้ศึกษาจะรับทราบขั้นตอนการผลิตนวัตกรรม ที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมให้แก่นักเรียนพร้อมทั้งเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมในแต่ละระดับ และตัวอย่างรูปแบบการนำเสนองาน

การจัดทำผลงานนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดีสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทางการผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ที่จัดทำขึ้นนี้ คงเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครูและผู้สนใจโดยทั่วไป เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้บรรลุตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาหรือตามกรอบแนวคิด 5 ประการ ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการผลิต นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการผลิต นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี หมายถึง นวัตกรรมที่ผู้บริหารและครูผลิตขึ้นเพื่อใช้ ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และใช้ในการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • 1. นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดีของผู้บริหารสถานศึกษา
  • 2. นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดีของครู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. เพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม การผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี เป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการขับเคสื่อนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

การผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ผู้บริหาร ครู ต้องศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และผลงานการวิจัยต่งๆที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาผสมผสานกับประสบการณ์ของตนเองเพื่อผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ให้เหมาะสมกับโรงเรียน ปัจจัยความสำเร็จของการผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ในโรงเรียนคุณธรรม ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และมีเจตคติที่ดีในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์

สมปองใจดีเฉย และคณะ (2553 – 2554) พบว่า การดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาพแวดล้อม กระบวนการสำคัญคือ กระตุ้นจิตวิญญาณครู เรื่องบทบาทหน้าที่
ความเป็นครู กระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ดังนั้นนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีที่โรงเรียนผลิตขึ้น ควรคำนึงถึงบริบท สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจะทำให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

การผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ควรเริ่มจากการสำรวจปัญหาด้านคุณธรรมในสถานศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาผลิตนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา นำนวัตกรรมที่ผลิตไปทดลองใช้ (Try out) แล้วนำมาปรับปรุงจนเกิดประสิทธิภาพ นำนวัตกรรมไปใช้จริงในสถานศึกษา ถ้าสำเร็จรายงานผลการใช้นวัตกรรม แต่ถ้าไม่สำเร็จ ต้องนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงและนำไปใช้อีกครั้งหนึ่งจนประสบความสำเร็จ แล้วจึงเขียนรายงานการใช้นวัตกรรม รวมทั้งเผยแพร่การใช้นวัตกรรมและส่งผลงานเข้าพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ในแต่ละระดับต่อไป

การพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี เป็นการพิจารณาผลงานของผู้บริหารและครู ผ่านเอกสารหลักฐานที่เกิดจากการปฏิบัติจริง และนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จนั้นด้วยตนเอง เป็นผลงานตามสภาพจริงที่ผู้บริหารและครูผลิตขึ้นเป็นผลงานที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ ผลการคัดเลือกจะเป็นการยืนยันคุณภาพของผลงาน และเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งผลให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมต่อไป

การพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดีของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มี 2 ประเภท คือ

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการผลิต นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
เผยแพร่งานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อส่งเสริมมารยาทไทย ของนักเรียนชั้น

การพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี มี 4 ระดับ ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการผลิต นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 6

แนวทางการผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการผลิต นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 7

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. – https://inno.obec.go.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่