ดาวน์โหลด คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน
ดาวน์โหลด คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน

ดาวน์โหลด คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน จัดทำโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด – 19 (COVID – 19) ในทั่วภูมิภาคของโลก (Pandemic) ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern ; PHEIC) และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 นั้น

เพื่อให้การดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคดําเนินไป อย่างมีประสิทธิภาพกรมควบคุมโรคจึงได้จัดทําคู่มือ การป้องกัน และ ควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับประชาชน ฉบับนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ ป้องกันควบคุมโรค ตามคําแนะนํา และแนวทางปฏิบัติของกระทรวง สาธารณสุข หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ที่ปรากฏในคู่มือเล่มนี้ คณะผู้จัดทํา ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ดาวน์โหลด คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน
ดาวน์โหลด คู่มือ การป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่