ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดีบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดีบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดีบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ในส่วนของการวัดและประเมินผลนั้นครูจำเป็นต้องเขียนอธิบายเกณฑ์ระดับคุณภาพ(Rubric Score) เพื่อการประเมินที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน สำหรับการประเมินด้านทักษะกระบวนการหรือด้านสมรรถนะ(ด้าน P/S) นั้น คุณครูสามารถใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพที่ทางนักวิชาการของสำนักทดสอบทางการศึกษาของ สพฐ. ได้อนุเคราะห์เขียนแนะนำการประเมินพร้อมเกณฑ์และคำอธิบายระดับคุณภาพของสมรรถนะทั้ง 5 ด้านตามหลักสูตรแกนกลาง 51 ไว้โดยละเอียด(แยกเป็นระดับประถมศึกษา+มัธยมศึกษาต้น/ปลาย) พร้อมตัวอย่างเครื่องมือในการประเมินไว้เพื่อเพื่อนครูสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในแผนฯ ของคุณครูได้เลยครับ

คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1.เกริ่นนำ
2.วัตถุประสงค์ในการประเมิน
3. ฐานคิดของการสร้างแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
5. แนวทางการประเมิน
6. โครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับประถมศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

วิธีการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล
แบบประเมินสมรรถะสำคัญของผู้เรียน
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญสำหรับนักเรียนประเมินตนเอง ฉบับที่ 2/1
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญสำหรับนักเรียนประเมินตนเอง ฉบับที่ 2/2
แบบประเมินสมรรถะสำคัญสำหรับนักเรียนประเมินตนเอง ฉบับที่ 2/3
แบบประเมินสมรรถะที่สำคัญของผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนประเมินนักเรียน

  ตัวอย่างไฟล์

  ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดีบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
  ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดีบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 4
  ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดีบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 5
  ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดีบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 6

  ..สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่

  ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลด

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด

  ขอบคุณที่มา : Facebook ครูวิสุทธิ์ คงกัลป์

  ทิ้งคำตอบไว้

  กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
  กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่