ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ.

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ.

คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการสอบ นำเข้าข้อมูลนักเรียน นำเข้าคะแนนนักเรียน ประกาศผลการสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบยในการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่สามารถสะท้อนถึงคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ทำการประเมินความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ กับผู้เรียนในทุกสังกัดตามความสมัครใจ และดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี่ ให้กับนักเรียนทุกคน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดังนั้น สำนักทดสอบทางการศึกษา จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับศูนย์สอบและสนามสอบ

คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565จะอธิบายถึงเหตุผลและความสำคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและโครงสร้างเครื่องมือ กรอบแนวคิด
ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การบริหารจัดการระดับศูนย์สอบ การบริหารจัดการระดับสนามสอบ การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ เอกสารในการประเมิน ตารางสอบและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ เพื่อให้การดำเนินการประเมินมีมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนทั้งในระดับรายบุคคล โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักทดสอบทางการศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดสอบ โดยยืดแนวทางตามคู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลการประเมินให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน สามารถนำไปวางแผนปรับปรุง และพัฒนาได้อย่างดีต่อไป

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ. 6

ขอบคุณที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้สพฐ.ประกาศจัดตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ปี 2565 จำนวน 80 ศูนย์
บทความถัดไปดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่