ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย สพร.สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย สพร.สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย สพร.สพฐ.

การจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมสืบเนื่องจากมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคำสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราชการ ๒๕๕๙ เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้โอนอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ต่อมาได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวง ศึกษาธิการ ปรับปรุงองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติและที่แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลให้อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ไปเป็นของ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) คือ “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” และ“อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” และยังกำหนดให้ ก.ค.ศ.ดำเนินการเพื่อให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามจำนวน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประกอบการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับกฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเป็นจำนวนมาก ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีความชัดเจน ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย เกิดประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ สำนักงาน

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ทำให้คู่มือเล่มนี้เสร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ได้ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นมาตรฐานต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย สพร.สพฐ.

ขอบคุณที่มา :: ร่าง คู่มือการบริหารงานบุคคล – สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (obec.go.th)

บทความก่อนหน้านี้แจกไฟล์ ตัวอย่างใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔ (รุ่น๑๑) โดย เพจ นี่ครูเอง
บทความถัดไปแจกไฟล์ โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) พร้อมแปลผลอัตโนมัติ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่