ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการดำเนินงานกิจกรรม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการดำเนินงานกิจกรรม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการดำเนินงานกิจกรรม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ มีสำระสำคัญประกอบด้วย กรอบแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561 การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน การคัดเลือกสื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การสร้างเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน และการคัดเลือกนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงจัดทำคู่มือการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางตำนินงานกิจกรรมโครงกรส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดไต้อย่างมีประสิทธิภาพ โตยกำหนดเป้าหมายการอ่านของนักเรียน (ไม่รวมหนังสือเรียน)

ดังนี้

– ระดับปฐมวัย อ่านไม่น้อยกว่า ๖ เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ ๓๐ นาที

– ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๓ อ่านไม่น้อยกว่า ๓๒ เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ ๓๐ นาที

– ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – – อ่านไม่น้อยกว่า ๓๔ เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ ๖๐ นาที

– ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ – ๓ อ่านไม่น้อยกว่า ๒๑ เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ ๙๐ นาที

– ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ อ่านไม่น้อยกว่า ๒0 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ ๑๒๐ นาที

และส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนอย่างมีคุณภาพคู่มือการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕’๒๓ ฉบับนี้ มีสาระสำคัญประกอบด้วย กรอบแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แขบบันทึกการอ่าน การคัดเสือกสื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การสร้างเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน และการคัดเลือกนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่