คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 (ปรับปรุง)
คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 (ปรับปรุง)

คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 (ปรับปรุง)

ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2566 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ พฤษภาคม 2566 การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามหลักกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 คำนำ

ตามที่ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการสอบแข่งขันให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทราบและดำเนินการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สำหรับผู้ดำเนินการสอบแข่งขันใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • การดำเนินการสอบแข่งขันของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  ๑. การประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
  ๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
  ๓. การรับสมัครสอบแข่งขัน
  ๔. การดำเนินการสอบแข่งขัน
  ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข
  ๖. การประเมิน ภาค ค
  ๗. การประกาศผล
  ๘. อายุการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 • ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ
 • ผู้ประสานงานการสอบแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เอกสารที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566
คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566

ขอบคุณที่มา :: สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (obec.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่